BILTEN DEET 293-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 25.03.2019. godine.

Direktor DEET
prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Igor Pušin

 

Modelovanje i ispitivanje biogasne elektrane – primer PIK Moravica 1. dr Dragiša Vilotić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Zoltan Čorba, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Mina Lakić Proračun prekida faze u distributivnoj mreži 1. dr Neven Kovački, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije         

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Nikola Dalčeković

 

Platforma za transformaciju softverskih rešenja pametnih elektroenergetskih mreža na cloud bazirani višeorganizacijski SaaS 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Jelica Protić, red. prof.,
ETF, Beograd, član,
3. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Darko Čapko, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Ana Joža Metoda merenja talasne dužine monohromatske svetlosti primenom spektralno osetljivih optičkih komponenti 1. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Željen Trpovski, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Milan Kovačević, vanr. prof., 
PMF, Kragujevac, član,
4. dr Dalibor Sekulić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Jovan Bajić, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Izbor u zvanje

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: viši naučni saradnik, za užu naučnu oblast: Elektronika, sa punim radnim vremenom, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu:

1. dr Ljiljana Živanov, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika,
2. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika,
3. dr Miloljub Luković, viši n. saradnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu, uža naučna oblast: Elektrotehnički materijali,
4. dr Aleksandar Menićanin, viši naučni saradnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu, uža naučna oblast: Elektronika,
5. dr Maria Vesna Nikolić, n. savetnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Univerzitet u Beogradu, uža naučna oblast: Nauka o materijalima.      

Predlaže se da se pisanje Izveštaja finansira sa radnog naloga Katedre za elektroniku, broj: 022 01 101.

Kandidat je Nelu Blaž.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere: 

1. Nikola Vojnović

u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa 50% radnog vremena na određeno vreme od 5 (pet) godina. u

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1575, od 15.02.2019. do 15.03.2019. godine.

2. Milan BožićJovana Zoranović

u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Elektronika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 1 (jedne) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 15.03.2019. do 22.03.2019. godine.

Angažovanje nastavnika sa Fakulteta tehničkih nauka na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji Zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje:

– dr Strahil Gušavac, docent (planirani broj časova);

na drugoj visokoškolskoj ustanovi: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, na izbornom predmetu Električne instalacije i osvjetljenje, u školskoj 2018/2019 godini.

Angažovanje predavača van radnog odnosa

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za angažovanje:

– Ivan Škrobot, diplomirani inženjer – master,

kao predavača van radnog odnosa, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, na predmetu Android/iOS programiranje na kom bi držao vežbe, gde je predmetni nastavnik prof. dr Vojin Šenk.
Finansiranje će se vršiti sa radnog naloga broj 022 01 101, sopstvena sredstva.

Ekskurzija na Sajam automobila

Katedra za elektroniku predlaže da se studenti IV i V godine smera Mikroračunarska elektronika vode na ekskurziju na Sajam automobila u Beograd, u utorak, 26. marta.
U pratnji studenata bi išli prof. Mirjana Damnjanović, doc. Vladimir Rajs, doc. Kalman Babković, doc. Nataša Samardžić, msc Dragomir Nikolić.   
Predlaže se da troškove ulaznica snose studenti, a iznajmljivanja autobusa Katedra za elektroniku.