BILTEN DEET 295-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 08.04.2019. godine.

Direktor DEET
prof. dr Boris Dumnić

Doktorske disertacije         

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Dušan Joksimović Automatsko podešavanje parametara regulacionih krugova pobudnog sistema sinhronog generatora 1. dr Vladimir Katić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Petar Matić, vanr. prof., 
ETF, Banja Luka, član,
3. dr Dejan Jerkan, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Đorđe Stojić, n. saradnik,
Elektrotehnički Institut Nikola Tesla, Beograd, član,
5. dr Darko Marčetić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član.