BILTEN DEET 297-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 22.04.2019. godine.

Direktor DEET
prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Bilja Sjeran Mikroprocesorska zaštita elektromotora 1. dr Goran Švenda, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije         

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Siniša Suzić

 

Parametarska sinteza ekspresivnog govora 1. dr Milan Sečujski, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Željen Trpovski, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Tatjana Grbić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Zoran Perić, red. prof., 
Elektronski fakultet, Niš,
5. dr Nikša Jakovljević, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
6. dr Vlado Delić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: vanredni ili redovni profesor, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i zasnivanje radnog odnosa sa 50% radnog vremena, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina ili neodređeno vreme, i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Dejan Vukobratović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, predsednik Komisije,
2. dr Milenko Andrić, red. prof., Univerzitet odbrane, Beograd, uža naučna oblast: Signali i sistemi, član Komisije,
3. dr Vojin Šenk, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
4. dr Vladimir Milošević, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
5. dr Vlado Delić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, mentor.

Kandidat je Vladimir Petrović.

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: naučni saradnik, za užu naučnu oblast: Elektronika, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu:

1. dr Ljiljana Živanov, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Elektronika, predsednik Komisije,
2. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Elektronika, član Komisije,
3. dr Aleksandar Menićanin, viši naučni saradnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd, uža naučna oblast Elektronika, član Komisije,
4. dr Miloljub Luković, viši naučni saradnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd, uža naučna oblast Elektrotehnički materijali, član Komisije,
5. dr Miodrag Milutinov, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Teorijska elektrotehnika, član Komisije.

Pisanje Izveštaja će se finansirati sa radnog naloga Katedre za elektroniku, broj: 022 01 101.   

Kandidat je Čedo Žlebič.  

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere: 

1. Gorana Mijatović,      

u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Teorijska elektrotehnika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina. 

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1577, od 15.03.2019. do 15.04. 2019. godine.

2. Dragana Vasiljević,

u zvanje: naučni saradnik, za užu naučnu oblast: Elektronika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 12.03.2019. do 11.04.2019. godine.

3. Branislav Popović,

u zvanje: viši naučni saradnik, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa 95% radnog vremena.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 14.03.2019. do 13.04.2019. godine.