BILTEN DEET 299-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim Vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 13.05.2019. godine.

Direktor DEET
prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Balaž Kereši Izbor optimalnih pozicija i tipa distributivnih generatora i kondenzatorskih baterija u
distributivnoj mreži primenom MOPSO
1. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milan Gavrić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Goran Švenda, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Stefan Dupljanin Razvoj modela električnog automobila u MATLAB Simulinku 1. dr Stevan Grabić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milan Rapaić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Marko Vekić, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije         

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Edvin Pakoci Uticaj morfoloških obeležja na modelovanje jezika primenom neuronskih mreža u sistemima za prepoznavanje govora 1. dr Vlado Delić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Tatjana Grbić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Jelena Nikolić, doc., 
Elektronski fakultet, Niš, član,
4. dr Nikša Jakovljević, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Branislav Popović, n. saradnik, 
FTN, Novi Sad, član.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Vladimir Katić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, predsednik Komisije,
2. dr Saša Mujović, vanr. prof., ETF, Podgorica, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
3. dr Stevan Grabić, vanr. prof, FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
4. dr Boris Dumnić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
5. dr Stevan Cvetićanin, doc, FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije.

Kandidat je Aleksandar Stanisavljević.

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i zasnivanje radnog odnosa sa 10% radnog vremena, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Andrija Sarić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, predsednik Komisije,
2. dr Dragan Popović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
3. dr Savo Đukić, doc, FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
4. dr Luka Strezoski, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
5. dr Zoran Stojanović, doc, ETF, Beograd, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije.

Kandidat je Nemanja Živković.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Željen Trpovski

u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina. 

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, od 01.04.2019. do 30.04.2019. godine.