BILTEN DEET 300-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim Vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 20.05.2019. godine.

Direktor DEET
prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Aleksandra Tešić Osnovni procesi upravljanja distributivnim i prenosnim elektroenergetskim mrežama 1. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Savo Đukić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladan Krsman, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Aleksandra Kerezović Projektovanje optičke mreže u naselju srednje veličine 1. dr Bojan Jovanović, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nikola Đurić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Željen Trpovski, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Nikola Dalčeković

 

Platforma za transformaciju softverskih rešenja pametnih elektroenergetskih mreža na cloud bazirani višeorganizacijski
SaaS
1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Jelica Protić, red. prof., 
ETF, Beograd, član,
3. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., FTN, Novi Sad, član,
4. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Osnivanje i akreditacija interdisciplinarnog studijskog programa MAS

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana osnivanje i akreditaciju interdisciplinarnog studijskog programa MAS u kom učestvuju departmani: Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Departman za računarstvo i automatiku, Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment.
Radni naziv studijskog programa je “Informaciona bezbednost”, pri čemu je potrebno definisati konačni naziv studijskog programa.
Za predstavnike Departmana, koji će operativno koordinirati aktivnostima u ime Departmana, predlažu se dr Daniela Rosić i dr Imre Lendak.

Produženje Ugovora o radu

Katedra za električna merenja predlaže da se produži Ugovor o radu na period od 3 (tri) godine za:

– Marina Subotin, dipl. inž. elektrotehnike i računarstva – master;

zaposlene na radnom mestu asistenta, sa punim radnim vremenom, iz uže naučne oblasti Električna merenja, metrologija i biomedicina.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Bane Popadić

u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina. 

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1579, od 15.04.2019. do 15.05.2019. godine.

2. Ivan Todorović

u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina. 

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1579, od 15.04.2019. do 15.05.2019. godine.

Oslobađanje plaćanja troškova ocene i odbrane doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana, na inicijativu Katedre za telekomunikacije i obradu signala, da oslobodi doktoranta Mirsada Ćosovića plaćanja troškova ocene i odbrane doktorske disertacije.