BILTEN DEET 301-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 27.05.2019. godine.

Direktor DEET
prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Darko Kitanović
Primena soft startera Siemens 3RW4426-1BC44  u industrijskoj pumpnoj stanici Darkhan – Mongolia
1. dr Dejan Reljić, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Vladimir Bugarski, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Darko Marčetić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br Student                       Naslov rada Komisija
  1 Izabela Stefani Proračun podešenja i koordinacije relejne zaštite u distributivnim sistemima sa distribuiranim energetskim resursima zasnovanim na uređajima energetske elektronike 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Andrija Sarić, red. prof, 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Predrag Vidović, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Zoran Stojanović, vanr. prof.,
ETF, Beograd, član.

Ekvivalencija užih naučnih oblasti

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Katedri za ekvivalenciju užih naučnih oblasti:

– Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo (excel fajl)
– Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače (excel fajl)
– Katedra za elektroniku
– Katedra za telekomunikacije i obradu signala
– Katedra za električna merenja (excel fajl)
– Katedra za teorijsku elektrotehniku

Organizovanje konferencije DDECS2020

Katedra za elektroniku predlaže da zajedno sa Fakultetom tehničkih nauka bude organizator konferencije IEEE International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems: DDECS2020, koja će se održati od 22. do 24. aprila 2020. godine u Novom Sadu. Sponzor konferencije bi bio IEEE.