BILTEN DEET 304-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 24.06.2019. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Vukan Ninković
Primena mašinskog učenja u komunikacionim sistemima: lokalizacija u zatvorenim prostorima i estimacija kanala
1. dr Milan Narandžić, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dušan Jakovetić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dejan Vukobratović, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije         

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Darko Pekar

 

Nova metoda adaptacije na govornika u parametarskoj sintezi govora 1. dr Milan Sečujski, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Tatjana Grbić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Jerneja Žganec-Gros, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Nikša Jakovljević, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Branislav Popović, n. saradnik., 
FTN, Novi Sad, član.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Izabela Stefani

 

Proračun podešenja i koordinacije relejne zaštite u distributivnim sistemima sa distribuiranim energetskim resursima zasnovanim na uređajima energetske elektronike 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Andrija Sarić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Predrag Vidović, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Zoran Stojanović, vanr. prof., 
ETF, Beograd, član.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Marko Panić

 

Rekonstrukcija signala iz nepotpunih merenja sa primenom u ubrzanju algoritama za rekonstrukciju slike magnetne rezonance 1. dr Gert De Cooman, red. prof., 
Univerzitet u Gentu, predsednik,
2. dr Vladimir Crnojević, red. prof., 
PMF, Novi Sad, član,
3. dr Jan Sijbers, red. prof.,
Univerzitet u Antverpenu, član,
4. dr Pim Pullens, profesionalni inženjer, 
Univerzitet u Gentu, član,
5. dr Aleksandra Pižurica, red. prof., 
Univerzitet u Gentu, mentor,
6. dr Dejan Vukobratović, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: predavač, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Zorica Nikolić, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Telekomunikacije,predsednik Komisije,
2. dr Vojin Šenk, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
3. dr Živko Bojović, doc, FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
4. dr Milan Narandžić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
5. dr Tatjana Lončar – Turukalo, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije.

Kandidat je Ivan Stanojević.

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje:docent, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Andrija Sarić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika,predsednik Komisije,
2. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
3. dr Luka Strezoski, doc, FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
4. dr Nikola Vojnović, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
5. dr Aleksandar Ranković, vanr. prof., ETF, Beograd, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije.

Kandidat je Savo Đukić.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Aleksandar Minja

u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina. 

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1581, od 15.05.2019. do 15.06.2019. godine.

Angažovanje nastavnika sa Fakulteta tehničkih nauka na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji Zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje:

doc. dr Olivera Šveljo (planirani broj časova)

na drugoj visokoškolskoj ustanovi: Prirodno-matematički fakultet, Univerziteta u Novom Sadu, na izbornom predmetu Informacione tehnologije u medicini, u školskoj 2019/2020 godini.

Odluka Katedre za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo – prof. dr Andrija Sarić