BILTEN DEET 305-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 01.07.2019. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Vladislav Simić
Generisanje koda za vizualizaciju rezultata elektroenergetskih proračuna uz upotrebu oblasno specifičnog jezika
1. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Nemanja Nedić, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Marko Knežević Simulacioni model metode za generisanje šuma diskretnog u vremenu kontinualnog po vrednosti 1. dr Platon Sovilj, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Filip Tomić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dragan Pejić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  3 Stevan Mihajlović Modelovanje energetskih pretvarača u mikromrežama 1. dr Stevan Grabić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandar Kupusinac,
vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,

3. dr Vladimir Katić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  4 Jelena Ećimović Magnetna rezonantna tomografija: sistemski prikaz i nove metode u dijagnostici 1. dr Dragan Pejić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nebojša Pjevalica, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Platon Sovilj, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  5 Maja Milišić Metode ispitivanja i garancije kvaliteta u oblasti softverskih alata 1. dr Dragana Šarac, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nikola Đurić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Željen Trpovski, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije  

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Edvin Pakoci

 

Uticaj morfoloških obeležja na modelovanje jezika primenom neuronskih mreža u sistemima za prepoznavanje govora 1. dr Vlado Delić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Tatjana Grbić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Jelena Nikolić, doc., 
Elektronski fakultet, Niš, član,
4. dr Nikša Jakovljević, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Branislav Popović, n. saradnik, 
FTN, Novi Sad, član.

Angažovanje nastavnika u penziji

Katedra za električna merenja predlaže angažovanje prof. dr Vesne Spasić-Jokić, nastavnika u penziji, u školskoj 2019/2020. godini, na sledećim predmetima:

– Odabrana poglavlja iz metrologije – DAS Energetika, elektronika i telekomunikacije;
– Uvod u upravljanje znanjem – MAS Energetika, elektronika i telekomunikacije;
– Inženjerske komunikacije, logisitika i intelektualna svojina – MAS Merenje i regulacija.  

Predlog Katedre za energetsku elektroniku i pretvarače za oslobađanje plaćanja dela troškova školarine specijalističkih strukovnih studija

Neven Miljanović
Bojan Karanović