BILTEN DEET 306-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 08.07.2019. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Mihajlo Govorčin
Odabrani problemi energetske elektronike u distributivnim i prenosnim mrežama
1. dr Stevan Grabić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milan Rapaić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Marko Vekić, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Nikola Jerković Kratkoročna prognoza režima distributivne mreže 1. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Savo Đukić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Goran Švenda, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  3 Aleksandar Davidović Poređenje imidžing metoda u medicinskoj dijagnostici 1. dr Dragan Pejić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nebojša Pjevalica, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Platon Sovilj, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  4 Jovana Janković Uticaj propada napona na rad punionica za električna vozila napajanih iz sistema krovnih FN elektrana 1. dr Dragiša Vilotić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Zoltan Čorba, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Dejan Vukobratović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala,predsednik Komisije,
2. dr Vladimir Milošević, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
3. dr Aleksandra Jovanović, vanr. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Telekomunikacije, član Komisije,
4. dr Dragana Bajović, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
5. dr Milan Narandžić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije.

Kandidat je Mladen Kovačević.

Angažovanje nastavnika sa Fakulteta tehničkih nauka na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Katedra za električna merenja predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji Zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje:

prof. dr Platon Sovilj

na drugoj visokoškolskoj ustanovi: Mašinski fakultet, Univerziteta u Banjoj Luci, na predmetima: Mjerenja u mehatronici i Mjerenja u energetici, u narednoj 2019/2020. godini.