BILTEN DEET 307-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 15.7.2019. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Stefan Đorđević
Veliki podaci u elektroenergetskim sistemima
1. dr Goran Švenda, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Luka Ivezić Primena metoda jednostavnog eksponencijalnog izglađivanja za proračun prognoze protoka prirodnog gasa 1. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Savo Đukić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Goran Švenda, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  3 Dragan Erić Napredna kontrola pristupa u pametnim mrežama 1. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  4 Luka Janjičić Upravljanje savremenim kompresorskim sistemima za transport industrijskih gasova 1. dr Marko Vekić, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Miroslav Kljajić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Boris Dumnić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  5 Andor Rajšli Modelovanje male hidroelektrane na brani kod Novog Bečeja 1. dr Srđan Kolaković, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Boris Dumnić, vanr. prof, 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  6 Anja Subotin Pregled softverskih alata za simulaciju i odabir parametara toplotnih pumpi 1. dr Dragiša Vilotić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Zoltan Čorba, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  7 Jovana Marković Usrednjeni model PV invertora sa naprednim upravljanjem 1. dr Miroslav Kljajić, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Zoltan Čorba, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije  

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1

 

Darko Pekar

 

 

Nova metoda adaptacije na govornika u parametarskoj sintezi govora 1. dr Milan Sečujski, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Tatjana Grbić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Jerneja Žganec-Gros, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Nikša Jakovljević, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Branislav Popović, n. saradnik., 
FTN, Novi Sad, član.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1

 

Edvin Pakoci

 

 

Uticaj morfoloških obeležja na modelovanje jezika primenom neuronskih mreža u sistemima za prepoznavanje govora 1. dr Vlado Delić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Tatjana Grbić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Jelena Nikolić, doc., 
Elektronski fakultet, Niš, član,
4. dr Nikša Jakovljević, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Branislav Popović, n. saradnik, 
FTN, Novi Sad, mentor.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Marko Đuković

 

Analiza alata za promenu razumljivosti programa na bazi energetske efikasnosti izvršavanja 1. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Milan Gavrić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Ljubomir Lazić, red. prof.,
Računarski fakultet, Beograd, član,
5. dr Ervin Varga, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje:docent ili vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Elektronika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika,predsednik Komisije,
2. dr Tatjana Nikolić, vanr. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
3. dr Ljiljana Živanov, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
4. dr Ivan Mezei, vanr. prof, FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
5. dr Rastislav Struharik, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije.

Kandidat je Predrag Teodorović.

Produženje Ugovora o radu      

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se produži Ugovor o radu na period od 3 (tri) godine za:

1. Bojan Jelačić, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva – master,
2. Sebastijan Stoja, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva – master,

u zvanju asistenta iz uže naučne oblasti Primenjeno softversko inženjerstvo, zaposlenih na radnom mestu asistenta, sa 10% radnog vremena.