BILTEN DEET 308-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 22.7.2019. godine.

Obaveštavam vas da će prvi naredni Bilten biti 21.8.2019. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

Spisak master radova za odbranu:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Nikola Gavrić
Model DDoS napada aplikacionog sloja “gaming” servera eksploatacijom klijentske aplikacije
1. dr Vojin Šenk, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Vlado Delić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Ivan Kaštelan, doc.,
4. dr Živko Bojović, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Sebastijan Stoja

 

 

Arhitektura softverskog sistema za elektroenergetske proračune zasnovana na mikroservisima 1. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Jelica Protić, red. prof.,
ETF, Beograd, član,
3. dr Andrija Sarić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Milan Gavrić, doc., 
FTN, Novi Sad, član.
  2 Miloš Radosavljević Novi algoritam za kompresiju seizmičkih podataka velike amplitudske rezolucije 1. dr Dubravko Ćulibrk, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Tatjana Lončar-Turukalo, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Petrović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Tibor Lukić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Jelena Nikolić, doc., 
Elektronski fakultet, Niš, član.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Nikša Jakovljević,

u zvanje: vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina. 

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1583, od 15.06.2019. do 15.07.2019. godine.

Angažovanje nastavnika sa Fakulteta tehničkih nauka na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Katedra za telekomunikacije predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji Zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje:

doc. dr Živko Bojović (planirani broj časova u školskoj 2019/2020. godini na FTN-u),

na drugoj visokoškolskoj ustanovi: Računarski fakultet, Univerzitet Union, Beograd.