BILTEN DEET 309-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 26.08.2019. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Miloš Kudus Predviđanje efekata temporalnog filtra na kvalitet video sekvenci 1. dr Željen Trpovski, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Sladojević, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Petrović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Rade Pavlović Kolor i dinamičko sjedinjavanje vizuelnih signala 1. dr Tatjana Lončar-Turukalo, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
3. dr Veljko Papić, doc., 
ETF, Beograd, član,
4. dr Srđan Sladojević, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Ivan Pokrajac, doc.,
Vojnotehnički Institut, Beograd, član,
6. dr Vladimir Petrović, vanr. prof, 
FTN, Novi Sad, član.
  2 Boris Ličina Metoda merenja snage i energije vetra zasnovana na merenju na intervalu 1. dr Dragan Pejić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Stevan Pilipović, red. prof. (akademik), 
Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, Beograd, član,
3. dr Dragan Kovačević, n. saradnik, 
Elektrotehnički Institut Nikola Tesla,
Beograd, član,
4. dr Zoran Mitrović, red. prof,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Marjan Urekar, doc, 
FTN, Novi Sad, član,
6. dr Platon Sovilj, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Vladimir Petrović,                                               

u zvanje: redovni profesor, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina. 

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1585, od 15.07.2019. do 15.08.2019. godine.

2. Živko Bojović,    

u zvanje: vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina. 

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1584, od 01.07.2019. do 31.07.2019. godine.

3. Aleksandar Stanisavljević,

u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina. 

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1585, od 15.07.2019. do 15.08.2019. godine.

4. Čedo Žlebič,                     

u zvanje: naučni saradnik, za užu naučnu oblast: Elektronika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina. 

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta u Novom Sadu, broj 01-1805/1, od 21.06.2019. do 21.07.2019. godine.