BILTEN DEET 310-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 9.9.2019. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Jovana Kovačević Hibridni estimator stanja sa strujama u pravougaonim koordinatama za uključivanje fazorskih merenja 1. dr Savo Đukić, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Andrija Sarić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Marko Panić

 

Rekonstrukcija signala iz nepotpunih merenja sa primenom u ubrzanju algoritama za rekonstrukciju slike magnetne rezonance 1. dr Gert De Cooman, red. prof., 
Univerzitet u Gentu, predsednik,
2. dr Vladimir Crnojević, red. prof., 
PMF, Novi Sad, član,
3. dr Jan Sijbers, red. prof.,
Univerzitet u Antverpenu, član,
4. dr Pim Pullens, profesionalni inženjer, 
Univerzitet u Gentu, član,
5. dr Ljiljana Platiša, naučni saradnik,
Univerzitet u Gentu, član,
6. dr Aleksandra Pižurica, red. prof., 
Univerzitet u Gentu, mentor,
7. dr Dejan Vukobratović, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.