BILTEN DEET 311-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 16.9.2019. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

R. br. Student Naslov rada Komisija
  1 Miloš Vulin Višekriterijumsko odlučivanje u planiranju automatizacije elektrodistributivnih mreža 1. dr Branislav Brbaklić, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Željko Popović, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Milena Lisov Modelovanje korelacije merenja u estimaciji stanja 1. dr Savo Đukić, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Andrija Sarić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  3 Mladen Vučković Identifikacija parametara ekvivalentne šeme asinhrone mašine metodom dva test signala 1. dr Darko Marčetić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Filip Kulić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Veran Vasić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  4 Goran Mamlić Elektromagnetna kompatibilnost pretvarača energetske elektronike u industriji 1. dr Đura Oros, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milica Vučinić Vasić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Veran Vasić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  5 Milana Komosar Model i simulacije vetrogeneratora u ATP/EMTP-u i MATLAB/Simulink-u za slučaj atmosferskog pražnjenja 1. dr Dragan Dinu, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dejan Jerkan, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  6 Aleksandra Stevanović Bezbedonosni i informacioni sistem solarnih elektrana sa proračunom osvetljenja 1. dr Darko Stefanović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Zoltan Čorba, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  7 Dragana Stajić Obnovljivi izvori energije u zaštićenim područjima i potencijal korišćenja solarne energije u manastiru Kovilj 1. dr Dejan Ubavin, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Zoltan Čorba, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za teorijsku elektrotehniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: vanredni ili redovni profesor, za užu naučnu oblast: Teorijska elektrotehnika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina ili neodređeno vreme, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Neda Pekarić-Nađ, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Teorijska elektrotehnika, predsednik Komisije,
2. dr Zlata Cvetković, red. prof., Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, uža naučna oblast: Teorijska elektrotehnika, član Komisije,
3. dr Alenka Milovanović, red. prof., FTN, Čačak, Univerzitet u Kragujevcu, uža naučna oblast: Teorijska i opšta elektrotehnika, član Komisije,
4. dr Branko Kolundžija, red. prof., ETF, Beograd, uža naučna oblast: Elektromagnetika, antene i mikrotalasi, član Komisije,
5. dr Vlado Delić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije.

Kandidat je Nikola Đurić.

Katedra za teorijsku elektrotehniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Teorijska elektrotehnika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 3 (tri) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Miodrag Milutinov, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Teorijska elektrotehnika, predsednik Komisije,
2. dr Dragan Kljajić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Teorijska elektrotehnika, član Komisije,
3. dr Nenad Cvetković, vanr. prof., Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, uža naučna oblast: Teorijska elektrotehnika, član Komisije.

Kandidat je Teodora Gavrilov.

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Elektronika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Ljiljana Živanov, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, predsednik Komisije,
2. dr Goran Stojanović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
3. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
4. dr Miloljub Luković, n. savetnik, Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd, uža naučna oblast: Mikroelektronika i elektrotehnički materijali, član Komisije,
5. dr Nataša Samardžić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije.

Kandidat je Milica Kisić.

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Elektronika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 3 (tri) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Dalibor Sekulić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, predsednik Komisije,
2. dr Laslo Tarjan, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Mehatronika, robotika, automatizacija i integrisani sistemi, član Komisije,
3. dr Vladimir Rajs, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije.

Kandidati su Miloš Arbanas, Kristina Nikolić, Sanja Kojić.

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Elektronika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 1 (jedne) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Milan Lukić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, predsednik Komisije,
2. dr Vuk Vranjković, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
3. dr Laslo Tarjan, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Mehatronika, robotika, automatizacija i integrisani sistemi, član Komisije.

Kandidati su Dušan Bortnik, Vladimir Nikić.

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: predavač, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i zasnivanje radnog odnosa sa 50% radnog vremena, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Duško Bekut, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, predsednik Komisije,
2. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
3. dr Luka Strezoski, doc, FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
4. dr Nikola Vojnović, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
5. dr Zoran Stojanović, vanr. prof., ETF, Beograd, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije.

Kandidat je Izabela Stefani.

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: asistent sa doktoratom, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i zasnivanje radnog odnosa sa 5% radnog vremena, na određeno vreme u trajanju od 3 (tri) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, predsednik Komisije,
2. dr Goran Švenda, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
3. dr Luka Strezoski, doc, FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
4. dr Nikola Vojnović, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
5. dr Aleksandar Ranković, vanr. prof., FTN, Čačak, Univerzitet u Kragujevcu, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije.

Kandidat je Zoran Simendić.

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: asistent sa doktoratom, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 3 (tri) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Zoran Perić, red. prof., Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, uža naučna oblast: Telekomunikacije, predsednik Komisije,
2. dr Željen Trpovski, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
3. dr Vlado Delić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije.

Kandidat je Siniša Suzić.

Produženje Ugovora o radu      

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se produži Ugovor o radu na period od 3 (tri) godine za:

1. Radojica Bibić, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva – master,

u zvanju asistenta iz uže naučne oblasti Elektroenergetika, zaposlenog na radnom mestu asistenta, sa 60% radnog vremena.

2. Dario Trivunović, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva – master,

u zvanju asistenta iz uže naučne oblasti Elektroenergetika, zaposlenog na radnom mestu asistenta, sa 10% radnog vremena.

3. Ivana Dalčeković, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva – master,

u zvanju asistenta iz uže naučne oblasti Primenjeno softversko inženjerstvo, zaposlene na radnom mestu asistenta, sa 10% radnog vremena.

4. Marina Stanojević, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva – master,

u zvanju asistenta iz uže naučne oblasti Primenjeno softversko inženjerstvo, zaposlene na radnom mestu asistenta, sa 10% radnog vremena.

5. Dejan Šarenac, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva – master,

u zvanju asistenta iz uže naučne oblasti Primenjeno softversko inženjerstvo, zaposlenog na radnom mestu asistenta, sa 10% radnog vremena.

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se produži Ugovor o radu na period od 1 (jedne) godine za:

1. Doroteja Anđelić, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva,

u zvanju saradnika u nastavi iz uže naučne oblasti Primenjeno softversko inženjerstvo, zaposlene na radnom mestu saradnika u nastavi, sa punim radnim vremenom.

2. Stevan Boruš, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva,

u zvanju saradnika u nastavi iz uže naučne oblasti Primenjeno softversko inženjerstvo, zaposlenog na radnom mestu saradnika u nastavi, sa 50% radnog vremena.

3. Spasoje Budnić, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva,

u zvanju saradnika u nastavi iz uže naučne oblasti Primenjeno softversko inženjerstvo, zaposlenog na radnom mestu saradnika u nastavi, sa punim radnim vremenom.

4. Ognjen Jelisavčić, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva,

u zvanju saradnika u nastavi iz uže naučne oblasti Primenjeno softversko inženjerstvo, zaposlenog na radnom mestu saradnika u nastavi, sa punim radnim vremenom.

5. Miloš Ostojić, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva,

u zvanju saradnika u nastavi iz uže naučne oblasti Primenjeno softversko inženjerstvo, zaposlenog na radnom mestu saradnika u nastavi, sa punim radnim vremenom.

Katedra za elektroniku predlaže da se produži Ugovor o radu na period od 1 (jedne) godine za:

1. Nikola Kovačević, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva,

u zvanju saradnika u nastavi iz uže naučne oblasti Elektronika, zaposlenog na radnom mestu saradnika u nastavi, sa punim radnim vremenom.

2. Đorđe Mišeljić, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva,

u zvanju saradnika u nastavi iz uže naučne oblasti Elektronika, zaposlenog na radnom mestu saradnika u nastavi, sa punim radnim vremenom.

Angažovanje demonstratora

Katedra za elektroniku predlaže da se u realizaciji nastave u školskoj 2019/2020. godini angažuje kao demonstrator Milan Ivezić, student 4. godine OAS Eneregitika, elektronika i telekomunikacije, čime zadovoljava uslove Statuta Univerziteta u Novom Sada da ima više od 120 ESPB.
Milan Ivezić bi bio angažovan kao pomoć na računarskim vežbama iz predmeta Mikroprocesorska elektronika (OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije), šifra 13EM300A. Planirano je 3 časa angažovanja nedeljno.
Angažovanje demonstratora će se finasirati sa radnog naloga Katedre za elektroniku broj 022 01 101.

Angažovanje nastavnika sa Fakulteta tehničkih nauka na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji Zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje nastavnika:

– prof. dr Imre Lendak,

na drugoj visokoškolskoj ustanovi: Data Science and Engineering Department, Faculty of Informatics, Eötvös Loránd University, Budimpešta, Mađarska, na predmetu: Open-source Technologies for Real-time Data Analytics (EIT međunarodni master na engleskom jeziku), u školskoj 2019/2020. godini.

Angažovanje nastavnika sa druge visokoškolske ustanove na Fakultetu tehničkih nauka

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da odobri angažovanje nastavnika:

– dr Zoran Stojanović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,

na predmetu Razvodna postrojenja 1 na OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije Fakulteta tehničkih nauka, u školskoj 2019/2020. godini.

Katedra za elektroniku, Katedra za električna merenja i Katedra za telekomunikacije i obradu signala, predlažu Nastavno-naučnom veću Departmana, da odobri angažovanje nastavnika:

– dr Željko Milanović, vanredni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu,

u školskoj 2019/2020. godini, na predmetu Akademske pisane i govorne komunikacije na srpskom jeziku, na studijskim modulima OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije Fakulteta tehničkih nauka:

– Mikroračunarska elektronika
– Merni sistemi
– Informaciono-komunikacione tehnologije i obrada signala