BILTEN DEET 312-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 23.9.2019. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Viktor Trifunjagić  

Koordinacija prekostrujne zaštite sa inverznom karakteristikom reagovanja u distributivnoj mreži

 

1. dr Goran Švenda, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Marija Sarić Zaštita kablova 1. dr Goran Švenda, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  3 Filip Jeftić Razvoj biblioteke za industrijski komunikacioni protokol „Series V” 1. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milana Bojanić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Branislav Atlagić, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  4 Zvezdana Klasnić Programsko rešenje za praćenje mrežnog saobraćaja „SCADA” protokola 1. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  5 Milorad Maksimović Primena mašinskog učenja u analizi relejne zaštite pri startu asinhronih motora 1. dr Goran Švenda, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  6 Miloš Arbanas Sistem za lokalizaciju objekata u robotici 1. dr Mirko Raković, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Miodrag Brkić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Jovan Bajić, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  7 Aleksandra Mišić Analiza bezbednosti sistema za prenos i prikaz digitalnih slika 1. dr Ervin Varga, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Goran Sladić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Imre Lendak, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  8 Darian Pudić Dizajn i implementacija softverske platforme za uspostavljanje društvenih i poslovnih kontakata 1. dr Ivan Mezei, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Ilija Bašičević, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Predrag Teodorović, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  9 Milica Delić Poređenje performansi matričnog i algoritma sumiranja struja i korekcija napona za proračun režima distributivne mreže s kratkim spojem 1. dr Stevan Cvetićanin, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nikola Vojnović, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Ksenija Doroslovački, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Luka Strezoski, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  10 Stevan Srećkov PROFIBUS industrijska periferija 1. dr Nikola Jorgovanović, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Vladimir Rajs, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  11 Daniela Kotur Osnovi „Cloud” tehnologije sa primerima primene 1. dr Dragana Šarac, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nikola Đurić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Željen Trpovski, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  12 Miloš Vorkapić Izbor električnih motora za pogon električnih vozila

 

1. dr Dragiša Vilotić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Veran Vasić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  13 Marija Jovanović Krovne vetroelektrane – modelovanje i pregled softverskih alata 1. dr Dragiša Vilotić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Veran Vasić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  14 Nina Maljković Detekcija stresa kod pilića tovljenika na osnovu analize zvuka 1. dr Vlado Delić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Goran Stojanović, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Petrović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član.
4. dr Nikša Jakovljević, doc.,
FTN; Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Mita Čokić

 

Upravljanje komunikacionom mrežom elektroenergetske pametne mreže sa promenjivim komunikacionim zahtevima

 

1. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Jelica Protić, red. prof.,
ETF, Beograd, član,
4. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje:docent ili vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Vlado Delić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, predsednik Komisije,
2. dr Vojin Šenk, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
3. dr Zoran Perić, vanr. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Telekomunikacije, član Komisije,
4. dr Tatjana Lončar Turukalo, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije.
5. dr Dejan Vukobratović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije.

Kandidat je Željen Trpovski.

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: naučni saradnik, za užu naučnu oblast: Elektronika, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu:

1. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, predsednik Komisije,
2. dr Milan Kovačević, vanr. prof., PMF, Univerzitet u Kragujevcu, uža naučna oblast: Atomska, molekulska i optička fizika, član Komisije,
3. dr Željen Trpovski, doc, FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
4. dr Dalibor Sekulić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
5. dr Jovan Bajić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije.

Kandidat je Ana Joža. 

Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje:asistent, za užu naučnu oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 3 (tri) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Veran Vasić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, predsednik Komisije,
2. dr Darko Marčetić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
3. dr Đura Oros, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
4. dr Boris Dumnić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
5. dr Filip Kulić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Automatika i upravljanje sistemima, član Komisije.

Kandidat je Mladen Vučković.

Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje:saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 1(jedne) godine, i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Boris Dumnić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, predsednik Komisije,
2. dr Darko Marčetić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
3. dr Marko Vekić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
4. dr Dragan Milićević, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
5. dr Vojin Ilić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Automatika i upravljanje sistemima, član Komisije.

Kandidati su Marko Joković i Aleksa Stojković.

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje:saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 1 (jedne) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Stevan Cvetićanin, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, predsednik Komisije,
2. dr Nikola Vojnović, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
3. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Automatika i upravljanje sistemima, član Komisije.

Kandidat je Milica Banović.

Angažovanje demonstratora

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se u realizaciji vežbi, u školskoj 2019/2020. godini, angažuju kao demonstratori studentkinje, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, studijski program: Biomedicinsko inženjerstvo, nivo studija: OAS, koje zadovoljavaju sve uslove Univerziteta u Novom Sadu:

– Nina Maljković, 
– Katarina Mladenović, 
– Aleksandra Zec,

Nina Maljković bi bila angažovana na vežbama iz predmeta Akustika i audiotehnika u biomedicini (izborni predmet u VII semestru) koje drži prof. dr Vlado Delić. Predlog je angažovanje sa 2 (dva) časa nedeljno.

Katarina Mladenović bi bila angažovana na vežbama iz predmeta Analiza i obrada biomedicinskih signala (obavezni predmet u V semestru) koje drži prof. dr Dragana Bajić. Predlog je angažovanje sa 4 (četiri) časa nedeljno.

Aleksandra Zec bi bila angažovana na vežbama iz predmeta Obrada slike u medicini (obavezan predmet u VIII semestru) koje drži prof. dr Vladimir Petrović. Predlog je angažovanje sa 4 (četiri) časa nedeljno.

Angažovanje studenta demonstratora će se finansirati sa radnog naloga Katedre za telekomunikacije i obradu signala broj 02201101, sopstvena sredstva.

Reakreditacija centra izuzetnih vrednosti “Centar za vibro-akustičke sisteme i obradu signala – CEVAS”

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da se pokrene postupak za reakreditaciju centra izuzetnih vrednosti “Centar za vibro-akustičke sisteme i obradu signala – CEVAS”. Za rukovodioca centra predlaže se prof. dr Ivana Kovačić.

Program naučnoistraživačkog rada centra
Program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka