BILTEN DEET 314-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 07.10.2019. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Dušan Jelić

Razvoj merno-upravljačkog sistema bezbednosti vožnje zasnovanog na CAN komunikaciji u realnom vremenu

1. dr Dragan Pejić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nebojša Pjevalica, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Platon Sovilj, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Spasoje Budnić Otkrivanje sigurnosnih propusta u SCADA sistemima metodom „fuzz” testiranja 1. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milana Bojanić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Branislav Atlagić, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  3 Milovan Adamović Automatizacija testiranja proračuna kratkih spojeva 1. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Strezoski, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije  

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  Edvin Pakoci

 
Uticaj morfoloških obeležja na modelovanje jezika primenom neuronskih mreža u sistemima za prepoznavanje govora 1. dr Vlado Delić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Tatjana Grbić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Jelena Nikolić, doc., 
Elektronski fakultet, Niš, član,
4. dr Nikša Jakovljević, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Branislav Popović, n. saradnik, 
FTN, Novi Sad, mentor.

Angažovanje nastavnika sa druge visokoškolske ustanove na Fakultetu tehničkih nauka

Katedra za elektroniku predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da odobri angažovanje nastavnika:

– dr Danijela Ranđelović, naučni savetnik sa Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu,

u školskoj 2019/2020. godini, na predmetu Napredne tehnike karakterizacije elektronskih komponenti i materijala (DE202) DAS Energetika, elektronika i telekomunikacije Fakulteta tehničkih nauka, kako je usvojeno u postupku akreditacije.

– dr Aleksandar Menićanin, viši naučni saradnik sa Instituta za multidisciplinarna istraživanja, Univerziteta u Beogradu,

u školskoj 2019/2020. godini, na predmetu Savremene mikroelektronske tehnologije i materijali (12.DE101) DAS Energetika, elektronika i telekomunikacije Fakulteta tehničkih nauka. Planirano je 2 (dva) časa angažovanja nedeljno, odnosno do 30% u odnosu na puno radno vreme, sa prosečnim godišnjim opterećenjem od 1.

Angažovanje demonstratora

Katedra za elektroniku predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da se u realizaciji nastave, u školskoj 2019/2020. godini, angažuju kao demonstratori studenti IV godine OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, za užu naučnu oblast Elektronika, koji zadovoljavaju sve uslove Statuta Univerziteta u Novom Sadu:

– Damir Popov
– Aleksandar Stefanov
– Srđan Sić

Damir Popov bi bio angažovan kao pomoć na računarskim vežbama iz predmeta Praktična elektronika (EM3P0A; obavezni predmet OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije u V semestru sa nedeljnim fondom časova 0+3) koje drži doc. dr Kalman Babković. Planirano je 3 (tri) časa angažovanja nedeljno.

Aleksandar Stefanov bi bio angažovan kao pomoć na laboratorijskim vežbama iz predmeta Analogna mikroelektronska kola (EM301A; obavezni predmet OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije u V semestru sa nedeljnim fondom časova 3+3) koje drži doc. dr Kalman Babković. Planirano je 3 (tri) časa angažovanja nedeljno.

Srđan Sić bi bio angažovan kao pomoć na laboratorijskim vežbama iz predmeta Praktična elektronika (EM3P0A; obavezni predmet OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije u V semestru sa nedeljnim fondom časova 0+3) koje drži doc. dr Kalman Babković. Planirano je 3 (tri) časa angažovanja nedeljno.

Angažovanje demonstratora će se finansirati sa radnog naloga Katedre za elektroniku broj 022 01 101.

Promena procenta radnog vremena

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da se asistentu Marku Obreniću, zaposlenom sa 100% radnog vremena, smanji procenat radnog vremena na 20%.

Oslobađanje plaćanja troškova odobravanja i odbrane doktorske disertacije

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana oslobađanje plaćanja troškova odobravanja i odbrane doktorske disertacije:

Edvin Pakoci
Darko Pekar