BILTEN DEET 316-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 21.10.2019. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

R. br. Student Naslov rada Komisija
  1 Nemanja Stamenković  

Primena „Serverless” arhitekture na aplikaciju za upravljanje radovima u EE sistemu

 

1. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Aleksa Simić Lokacija kvara u distributivnim mrežama 1. dr Goran Švenda, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  3 Ljiljana Popović Kablovski distributivni sistemi 1. dr Dragana Šarac, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nikola Đurić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Željen Trpovski, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  4 Vojislav Mrkaljević Podešenje relejne zaštite energetskih transformatora unutar transformatorske stanice 220/110/35/6 kV 1. dr Filip Kulić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Marko Vekić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dejan Jerkan, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  5 Marija Avramović Primopredajnici za pasivne optičke mreže 1. dr Dragana Šarac, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nikola Đurić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Željen Trpovski, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  6 Milan Božić Primena PID regulatora u stabilizaciji i upravljanju kretanjem kvadkoptera 1. dr Jovan Bajić, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Mirko Raković, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Rajs, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  7 Nenad Trnić Razvoj testnog okruženja za verifikaciju implementacije industrijskih protokola 1. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milana Bojanić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Branislav Atlagić, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  8 Branko Jelić Razvoj SDK biblioteke za implementaciju industrijskih protokola 1. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milana Bojanić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Branislav Atlagić, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  9 Isidora Ninković Razvoj aplikacije za praćenje rada procesa 1. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  10 Ivana Radivojkov Analiza rezultata merenja propada napona u distributivnim mrežama 1. dr Branka Nakomčić-Smaragdakis,
vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dejan Jerkan, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  11 Jadranka Ivković Magnetsko polje simetričnog trofaznog voda sastavljenog od “U” sabirnica 1. dr Dejana Herceg, doc.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandra Mihailović, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Karolina Kasaš-Lažetić, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  12 Milica Samardžić Uticaj nesimetrije trofaznog sistema na magnetsko polje “U” sabirnica 1. dr Aleksandra Mihailović, doc.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Miodrag Milutinov, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Karolina Kasaš-Lažetić, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student Naslov rada Komisija
  1  

Sebastijan Stoja

Arhitektura softverskog sistema za elektroenergetske proračune zasnovana na mirkoservisima 1. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Jelica Protić, red. prof.,
ETF, Beograd, član,
3. dr Andrija Sarić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Milan Gavrić, doc., 
FTN, Novi Sad, član.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R. br. Student Naslov rada Komisija
  1  

Darko Pekar

 

Nova metoda adaptacije na govornika u parametarskoj sintezi govora 1. dr Milan Sečujski, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nikša Jakovljević, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Jerneja Žganec-Gros, red. prof., 
Fakultet za industrijski inženjering u Novom mestu, Slovenija, član,
4. dr Branislav Popović, n. saradnik,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Marko Janev, viši n. saradnik., 
Matematički institut SANU, Beograd, mentor,
6. dr Vlado Delić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za teorijsku elektrotehniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: vanredni ili redovni profesor, za užu naučnu oblast: Teorijska elektrotehnika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina ili neodređeno vreme, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Neda Pekarić-Nađ, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Teorijska elektrotehnika, predsednik Komisije,
2. dr Zlata Cvetković, red. prof., Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, uža naučna oblast: Teorijska elektrotehnika, član Komisije,
3. dr Alenka Milovanović, red. prof., FTN, Čačak, Univerzitet u Kragujevcu, uža naučna oblast: Teorijska i opšta elektrotehnika, član Komisije,
4. dr Ljiljana Živanov, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
5. dr Tatjana Grbić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Teorijska i primenjena matematika, član Komisije.

Kandidat je Anamarija Juhas.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Savo Đukić,

u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1589, od 15.09.2019. do 15.10.2019. godine.