BILTEN DEET 317-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 28.10.2019. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Katarina Ćoćić  

Mikrofluidni čip sa srebrnim elektrodama za detekciju različitih lekova

 

1. dr Nikola Jorgovanović, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nataša Samardžić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dalibor Sekulić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Goran Stojanović, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Isidora Savić Realizacija pametnih mreža i distribuirani generatori 1. dr Goran Švenda, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  3 Miloš Cicmil Programska podrška za analizu numeričkih metoda za merenje efektivne vrednosti napona 1. dr Platon Sovilj, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Filip Tomić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dragan Pejić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  4 Nikola Plavšić Invertori sa silicijum-karbidnim tranzistorima 1. dr Darko Stefanović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Darko Marčetić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  5 Nataša Rašeta Optimizacija rada vetroturbine upotrebom mašinskog učenja 1. dr Darko Stefanović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Marko Vekić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  6 Nemanja Čabrilo Pacijent simulator – majčin i fetalni signal generator neinvanzivnih abdominalno snimljenih EKG i EHG biopotencijala 1. dr Nebojša Pjevalica, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Marjan Urekar, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Platon Sovilj, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  7 Branislav Trkulja Implementacija i testiranje algoritama za tačno podudaranje stringova 1. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milan Gavrić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  8 Dragan Raca Realizacija elektronskog sistema za očitavanje jednodimenzionalnog bar-koda 1. dr Vladimir Rajs, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Laslo Tarjan, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Jovan Bajić, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1

 

Dušan Joksimović

 

 

Automatsko podešavanje parametara regulacionih krugova pobudnog sistema sinhronog generatora 1. dr Vladimir Katić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Petar Matić, vanr. prof.,
ETF, Banja Luka, član,
3. dr Dejan Jerkan, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Đorđe Stojić, naučni saradnik., 
Elektrotehnički Institut Nikola Tesla, Beograd, član,
5. dr Darko Marčetić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Rade Pavlović Kolor i dinamičko sjedinjavanje vizuelnih signala 1. dr Tatjana Lončar-Turukalo, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
3. dr Veljko Papić, doc., 
ETF, Beograd, član,
4. dr Srđan Sladojević, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Ivan Pokrajac, doc.,
Vojnotehnički Institut, Beograd, član,
6. dr Vladimir Petrović, vanr. prof, 
FTN, Novi Sad, mentor.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Marko Panić

 

Rekonstrukcija signala iz nepotpunih merenja sa primenom u ubrzanju algoritama za rekonstrukciju slike magnetne rezonance 1. dr Gert De Cooman, red. prof., 
Univerzitet u Gentu, predsednik,
2. dr Vladimir Crnojević, red. prof., 
PMF, Novi Sad, član,
3. dr Jan Sijbers, red. prof.,
Univerzitet u Antverpenu, član,
4. dr Pim Pullens, naučni saradnik, 
Univerzitet u Gentu, član,
5. dr Ljiljana Platiša, naučni saradnik,
Univerzitet u Gentu, član,
6. dr Aleksandra Pižurica, red. prof., 
Univerzitet u Gentu, mentor,
7. dr Dejan Vukobratović, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 1 (jedne) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Imre Lendak, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, predsednik Komisije,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Automatika i upravljanje sistemima, član Komisije,
3. dr Daniela Rosić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, član Komisije.

Kandidat je Stefan Ruvčeski.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Teodora Gavrilov,

u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Teorijska elektrotehnika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 3 (tri) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 18.10.2019. do 25.10.2019. godine.

2. Sanja Kojić, Kristina Nikolić, Miloš Arbanas,

u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Elektronika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 3 (tri) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 18.10.2019. do 25.10.2019. godine.

3. Milica Banović,

u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 1 (jedne) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 18.10.2019. do 25.10.2019. godine.

4. Aleksa Stojković, Marko Joković,

u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 1 (jedne) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 18.10.2019. do 25.10.2019. godine.

5. Dušan Bortnik, Vladimir Nikić,

u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Elektronika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 1 (jedne) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 18.10.2019. do 25.10.2019. godine.

Angažovanje nastavnika sa Fakulteta tehničkih nauka na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji Zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje nastavnika:

– prof. dr Milan Sečujski (planirani broj časova u školskoj 2019/2020. godini na FTN-u),
– prof. dr Dejan Vukobratović (planirani broj časova u školskoj 2019/2020. godini na FTN-u),
– prof. dr Tatjana Lončar Turukalo (planirani broj časova u školskoj 2019/2020. godini na FTN-u)
– prof. dr Vladimir Petrović (planirani broj časova u školskoj 2019/2020. godini na FTN-u),
– prof. dr Nikša Jakovljević (planirani broj časova u školskoj 2019/2020. godini na FTN-u),
– doc. dr Dragana Bajović (planirani broj časova u školskoj 2019/2020. godini na FTN-u)

na drugoj visokoškolskoj ustanovi: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, školska 2019/2020. godina. 

Nagrada „Dr Miroslav Despotović”

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji:

– predlog sastava Komisije za dodelu nagrade „dr Miroslav Despotović 

Promena procenta radnog vremena

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da se docentu Nikoli Obrenoviću, zaposlenom sa 10% radnog vremena, poveća procenat radnog vremena na 100%, zbog povećanog obima posla.

Docent Nikola Obrenović će držati sledeće predmete:
– Baze podataka 1 na PSI (zimski semestar) – 4 časa predavanja i 4 časa vežbi nedeljno,
– Baze podataka 2 na E2 (zimski semestar) – 2 časa vežbi nedeljno, i
– Programiranje i programski jezici na Mehatronici (letnji semestar) – 2 časa predavanja nedeljno.

Pored navedenog, u letnjem semestru i po novoj akreditaciji predviđeno je angažovanje docenta Nikole Obrenovića i na drugim predmetima studijskog programa Primenjeno softversko inženjerstvo:
– Uvod u baze podataka,
– Projektovanje baza podataka,
– Poslovna inteligencija i sistemi skladišta podataka u infrastrukturnim sistemima i
– Poslovni procesi u infrastrukturnim sistemima.

Angažovanje saradnika sa Fakulteta tehničkih nauka u Fondaciji „Centar za mlade talente“

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže angažovanje saradnika, u zvanju asistenta:

– Zorana Babić,
– Saša Tošić,

u Fondaciji „Centar za mlade talente“, Novi Sad, školske 2019/2020. godine.  Predavanja bi bila do 31. maja 2020. godine. Predavanja su namenjena učenicima osnovnih i srednjih škola. Asistent Saša Tošić bi bio angažovan 4 sata nedeljno, a asistent Zorana Babić sa 2 sata nedeljno.

Angažovanje demonstratora

Katedra za elektroniku predlaže da se u realizaciji nastave u školskoj 2019/2020. godini angažuje kao demonstrator za UNO: Elektronika,  studijski program: Biomedicinsko inženjerstvo, nivo studija: OAS, Karla Bogić, BI 39/2015, student 4. godine OAS: Biomedicinsko inženjerstvo, čime zadovoljava uslove Statuta Univerziteta u Novom Sadu da ima više od 120 ESPB.
Karla bi bila angažovana kao pomoć na laboratorijskim vežbama u 7. semestru iz predmeta Medicinska elektronika (OAS Biomedicinsko inženjerstvo ), šifra predmeta 12-BM117A. Ovo je obavezni predmet sa nedeljnim fondom časova 2+1+1, predmetni nastavnik prof. dr Goran Stojanović. Planirano je 4 časa angažovanja nedeljno pod nadzorom doc. Nataše Samardžić.
Angažovanje demonstratora će se finansirati sa radnog naloga Katedre za elektroniku broj 022 01 101.

Katedra za elektroniku, takođe, predlaže da se u realizaciji nastave u školskoj 2019/2020. godini angažuje kao demonstrator za UNO: Elektronika,  studijski program: Energetika, elektronika i telekomunikacije, nivo studija: OAS, Nikola Popov, E42/2016, student 4. godine OAS: Energetika, elektronika i telekomunikacije, smer Mikroračunarska elektronika, čime zadovoljava uslove Statuta Univerziteta u Novom Sadu da ima više od 120 ESPB.
Nikola bi bio angažovan kao pomoć na laboratorijskim vežbama u 7. semestru iz predmeta Laboratorijske vežbe iz elektronike (OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije), šifra predmeta EM308A. Ovo je obavezni predmet sa nedeljnim fondom časova 0+0+2, predmetni nastavnik doc.  Kalman Babković. Planirano je 4 časa angažovanja nedeljno pod nadzorom doc. Kalmana Babkovića.
Angažovanje demonstratora će se finansirati sa radnog naloga Katedre za elektroniku broj 022 01 101.

Odobravanje studentske stručne posete i obilaska pogona Termoelektrane – toplane Novi Sad

Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače predlaže da se odobri stručna poseta i obilazak pogona Termoelektrane – toplane Novi Sad. Stručna poseta bi bila organizovana 29.10.2019. godine za studente studijskog programa Energetika, elektronika i telekomunikacije, modul Elektroenergetika, IV godina studija, kao i za studente strukovnih studija Obnovljivi izvori energije, II godina studija. Studente će voditi predmetni nastavnici prof. dr Veran Vasić i doc. dr Dejan Reljić.

Predlog Katedre za energetsku elektroniku i pretvarače za oslobađanje plaćanja troškova odbrane specijalističkog rada

– Petar Gajić