BILTEN DEET 318-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 04.11.2019. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Boris Šargač  

Solarni punjač za električni bicikl

 

1. dr Damir Đaković, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Zoltan Čorba, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Mara Janković Uporedna analiza standarda
H-264 i H-265
1. dr Dragana Šarac, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nikola Đurić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Željen Trpovski, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  3 Jovan Janjušević Sistem za automatsko otvaranje i zatvaranje automobilskih vrata sa detekcijom prepreke i merenjem udaljenosti do prepreke 1. dr Dragan Pejić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nebojša Pjevalica, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Marjan Urekar, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Platon Sovilj, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
  4 Nemanja Juzbaša Simulacija prenosa podataka u 5G sistemu 1. dr Dragana Šarac, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nikola Đurić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Željen Trpovski, doc., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Slavica Gajić

 

 

Projektovanje, metrološka analiza i optimizacija solenoida u svrhu homogenizacije elektromagnetskog polja za biomedicinske eksperimente 1. dr Dragan Pejić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Mitar Simić, doc.,
ETF, Banja Luka, član,
3. dr Saša Ćirković, n. saradnik, 
Institut za fiziku, Beograd, član,
4. dr Vesna Spasić – Jokić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Marjan Urekar, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
6. dr Platon Sovilj, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje:vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, predsednik Komisije,
2. dr Andrija Sarić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
3. dr Duško Bekut, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije.
4. dr Goran Švenda, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
5. dr Zoran Stojanović, vanr. prof., ETF, Beograd, uža naučna oblast: Elektroenergetski sistemi, član Komisije.

Kandidat je Predrag Vidović.

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje:docent, za užu naučnu oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, i zasnivanje radnog odnosa sa 10% radnog vremena, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Dragan Popović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, predsednik Komisije,
2. dr Jelica Protić, red. prof., ETF, Beograd, uža naučna oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, član Komisije,
3. dr Milan Gavrić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, član Komisije.
4. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Automatika i upravljanje sistemima, član Komisije,
5. dr Srđan Vukmirović , vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Automatika i upravljanje sistemima, član Komisije.

Kandidat je Nikola Dalčeković.

Izbor u zvanje

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: gostujući profesor, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Dejan Vukobratović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala,
2. dr Vladimir Milošević, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala,
3. dr Predrag Ivaniš, red. prof., ETF, Beograd, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala,
4. dr Dragana Bajović, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala,
5. dr Milan Narandžić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala.

Kandidat je Mirsad Ćosović.