BILTEN DEET 319-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka, 12.11.2019. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Marko Obrenić

 

 

Proračun kratkih spojeva sa uvaženim neizvesnostima proizvodnje i potrošnje 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Andrija Sarić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Luka Strezoski, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Aleksandar Savić, vanr. prof., 
ETF, Beograd, član.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Mita Čokić

 

Upravljanje komunikacionom mrežom elektroenergetske pametne mreže sa promenljivim komunikacionim zahtevima

 

1. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Jelica Protić, red. prof.,
ETF, Beograd, član,
4. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: predavač, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i zasnivanje radnog odnosa sa 10% radnog vremena, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Duško Bekut, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, predsednik Komisije,
2. dr Vladimir Strezoski, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
3. dr Luka Strezoski, doc, FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
4. dr Nikola Vojnović, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
5. dr Zoran Stojanović, vanr. prof., ETF, Beograd, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije.

Kandidat je Izabela Stefani.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Mladen Vučković,

u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 1 (jedne) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 29.10.2019. do 5.11.2019. godine.

Oslobađanje plaćanja dela troškova školarine DAS

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana oslobađanje plaćanja dela troškova školarine DAS:

Mikloš Pot

Razmatranje analize ankete studenata za evaluaciju učesnika u nastavnom procesu za mesec maj 2019. godine