BILTEN DEET 320-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 18.11.2019. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za električna merenja predlaže da se pokrene postupak za izbor dva kandidata u zvanje: asistent sa doktoratom, za užu naučnu oblast: Električna merenja, metrologija i biomedicina, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 3 (tri) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Platon Sovilj, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Električna merenja, metrologija i biomedicina, predsednik Komisije,
2. dr Dragan Pejić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Električna merenja, metrologija i biomedicina, član Komisije,
3. dr Nebojša Pjevalica, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Računarska tehnika i računarske komunikacije, član Komisije.

Kandidati su Nemanja Gazivoda i Bojan Vujičić.

Angažovanje nastavnika sa Fakulteta tehničkih nauka na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji Zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje naučnog saradnika:

– dr Branislav Popović (plan fonda nastave),

na drugoj visokoškolskoj ustanovi: Alfa BK Univerzitet, Beograd, školska 2019/2020. godina.

Tehnička rešenja

Katedra za elektroniku predlaže usvajanje recenzija sledećih tehničkih rešenja:

1. Milan Lukić, Živorad Mihajlović, Ivan Mezei „Bežični senzorski uređaj sa niskom potrošnjom energije zasnovan na LoRaWAN komunikacionom modulu”,
2. Milan Lukić, Živorad Mihajlović, Ivan Mezei “Bežični senzorski uređaj sa niskom potrošnjom energije zasnovan na NB-IoT komunikacionom modulu”,

vezanih za TR32016 projekat, koje su recenzirali:

1. prof. dr Ištvan Pap, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu,
2. prof. dr Tatjana Nikolić, Elektronski fakultet u Nišu.