BILTEN DEET 321-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 25.11.2019. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

R. br. Student Naslov rada Komisija
  1 Ivan Stanojević  

Upravljanje kvarom u distributivnoj mreži uz uvažavanje uticaja uzemljenja mreže na funkciju lokacije kvara

 

1. dr Andrija Sarić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Savo Đukić, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Vukašin Iličić Prepoznavanje grafičkih simbola na šematskim dijagramima 1. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Goran Švenda, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Milan Gavrić, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  3 Marko Gajić Modeli podataka elektroenergetskog sistema definisani u graf orijentisanim bazama podataka 1. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Goran Švenda, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Milan Gavrić, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  4 Rade Ilić Konverzija podataka elektroenergetske mreže definisane u CIM-u u ESRI Shapefile format 1. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Goran Švenda, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Milan Gavrić, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za teorijsku elektrotehniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: docent ili vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Teorijska elektrotehnika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Neda Pekarić-Nađ, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Teorijska elektrotehnika, predsednik Komisije,
2. dr Anamarija Juhas, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Teorijska elektrotehnika, član Komisije,
3. dr Nebojša B. Raičević, vanr. prof., Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu, uža naučna oblast: Teorijska elektrotehnika, član Komisije,
4. dr Ljiljana Živanov, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
5. dr Rastislav Struharik, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije.

Kandidat je Staniša Dautović.

Izbor u zvanje                                                   

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor četiri kandidata u zvanje: istraživač-pripravnik, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, sa punim radnim vremenom, na 12 (dvanaest) meseci.

Kandidati su Aleksandra Haška, Nikola Gavrić, Nina Maljković i Vukan Ninković.

Aleksandra Haška i Nina Maljković će biti angažovani na projektu koji se finansira od strane MPNTR  “Razvoj dijaloških sistema za srpski i druge južnoslovenske jezike” (TR32035), čiji je rukovodilac prof. dr Vlado Delić.

Nikola Gavrić i Vukan Ninković će biti angažovani na projektu koji se finansira od strane MPNTR  “Integrisani sistem za detekciju i estimaciju razvoja požara praćenjem kritičnih parametara u realnom vremenu” (III44003), čiji je rukovodilac prof. dr Vojin Šenk.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1.Željen Trpovski,

u zvanje: vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1591, od 15.10.2019. do 15.11.2019. godine.

2.Predrag Teodorović,

u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Elektronika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1591, od 15.10.2019. do 15.11.2019. godine.

3.Mladen Kovačević,

u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1591, od 15.10.2019. do 15.11.2019. godine.

4.Siniša Suzić,

u zvanje: asistent sa doktoratom, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 3 (tri) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, broj 01-3131/1, od 07.11.2019. do 14.11.2019. godine.

Akreditacija interdisciplinarnog master akademskog studijskog (MAS) programa Informaciona bezbednost

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se pokrene postupak akreditacije interdisciplinarnog master akademskog studijskog (MAS) programa Informaciona bezbednost. Program se akredituje u saradnji sledeća tri departmana Fakulteta tehničkih nauka:

– Departman za računarstvo i automatiku (RA)
– Departman za energetiku, elektroniku i telekomunikacije (DEET)
– Departman za industrijsko inženjerstvo i menadžment (DIIM)

Rukovodilac studijskog programa će biti prof. dr Stevan Gostojić (RA).

Kandidati Fakulteta tehničkih nauka sa DEET za nagradu „Dr Zoran Đinđić“

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže dr Luku Strezoskog, docenta, za kandidata Fakulteta tehničkih nauka za nagradu „Dr Zoran Đinđić“ za mladog naučnika i istraživača za 2019. godinu.

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže dr Milicu Petković, asistenta sa doktoratom, za kandidata Fakulteta tehničkih nauka za nagradu „Dr Zoran Đinđić“ za mladog naučnika i istraživača za 2019. godinu.

Odobravanje studentske stručne posete fabrikama ATB Sever, Siemens i Elektroremont u Subotici

Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače predlaže da se odobri stručna poseta koja će biti organizovana 27.11.2019. godine za studente studijskog programa Energetika, elektronika i telekomunikacije, modul Elektroenergetika, 3. i 4. godina studija, kao i za studente strukovnih studija Obnovljivi izvori energije, 2. godina studija. Studente će voditi predmetni nastavnici prof. dr Veran Vasić i doc. dr Dejan Reljić.

Tehnička rešenja

Katedra za teorijsku elektrotehniku predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da imenuje recenzente i usvoji recenzije za tehničko rešenje realizovano u okviru rada na projektu TR 32016, čiji je rukovodilac projekta prof. dr Ljiljana Živanov:

1. Metoda za modelovanje memristora bazirana na Takačevom modelu histerezisa

Autori:

– dr Staniša Dautović, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,
– dr Nataša Samardžić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,
– dr Anamarija Juhas, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu.

Recenzenti:

– dr Veljko Papić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu,
– dr Aleksandar Kupusinac, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu.