BILTEN DEET 322-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 02.12.2019. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

R. br. Student Naslov rada Komisija
  1 Jovan Topolić  

Optimizacija rada WPF aplikacija upotrebom virtuelizacije

 

1. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Darko Čapko, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student Naslov rada Komisija
  1  

Tijana Kojić

 

Inovativni i savitljivi senzori i mikrofluidni čipovi bazirani na papiru 1. dr Nataša Samardžić, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milan Radovanović, naučni saradnik,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Zoran Prijić, red. prof., 
Elektronski fakultet, Niš, član,
4. dr Vladimir Srdić, red. prof.,
Tehnološki fakultet, Novi Sad, član,
5. dr Goran Stojanović, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član.

Izbor u zvanje                                                   

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: istraživač-pripravnik, za užu naučnu oblast: Elektronika, sa punim radnim vremenom, na 12 (dvanaest) meseci, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Dragiša Vilotić, red. prof., FTN, Novi Sad,
2. dr Darko Stefanović, red. prof., FTN, Novi Sad,
3. dr Goran Stojanović, red. prof., FTN, Novi Sad.

Kandidat bi bio angažovan na projektu TR32016, čiji je rukovodilac prof. dr Ljiljana Živanov.      

Kandidat je Tijana Kojić.     

Stručna ekskurzija

Katedra za elektroniku predlaže da se organizuje stručna poseta studenata IV godine smera Mikroračunarska elektronika, kompanijama koje zapošljavaju studente iz oblasti Elektronike. Kompanije koje su u planu da se posete su Mikroelektronika, ELSYS Eastern Europe, Novelic i Veriest iz Beograda, i Grundfos iz Inđije. Poseta bi se realizovala u četvrtak, 12. decembra 2019. U pratnji studenata bi išli prof. Mirjana Damnjanović, doc. Vladimir Rajs, doc. Jelena Radić, msc Dragomir Nikolić i msc Milan Bodić.