BILTEN DEET 323-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 09.12.2019. godine. 

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Aleksa Ristić  

Zaštita vodova u distributivnim i prenosnim mrežama

 

1. dr Goran Švenda, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Ivana Ćirić Modelovanje trofazne kavezne asinhrone mašine uz uvažavanje konstrukcionih osobenosti 1. dr Stevan Cvetićanin, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dušan Zorica, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dejan Jerkan, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  3 Ivona Jovanović Identifikacija elementarnih nepogoda u sistemu za upravljanje pametnim brojilima 1. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Darko Čapko, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  4 Doroteja Anđelić Otkrivanje sigurnosnih propusta u web aplikacijama metodom penetracionog testiranja 1. dr Goran Sladić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Darko Čapko, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  5 Marina Bobar Dinamička promjena profilne konfiguracije u sistemu za upravljanje pametnim brojilima 1. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Darko Čapko, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  6 Marko Bubnjević Master/slave komunikacioni protokoli za SCADA sisteme 1. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  7 Đorđe Radovanović Koncept napajanja složenih tehnoloških procesa na primeru pogona za odsumporavanje dimnih gasova 1. dr Bane Popadić, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Miroslav Kljajić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Boris Dumnić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Nikola Đurić,

u zvanje: redovni profesor, za užu naučnu oblast: Teorijska elektrotehnika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1591, od 15.10.2019. do 15.11.2019. godine.

Tehnička rešenja

Katedra za elektroniku predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da imenuje recenzente i usvoji recenzije za tehnička rešenja realizovana u okviru rada na projektu III 43008:

1. Sistem za autonomni monitoring kvaliteta akvatičnih medijuma

Autori: Miodrag Brkić, Marko Vasiljević Toskić, Jelena Radić, Jovan Bajić, Miloš Arbanas, Milan Božić, Boris Obrovski

Recenzenti:

1. dr Dušan Grujić, docent, ETF, Univerzitet u Beogradu,
2. dr Zlatica Marinković, vanredni profesor, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu.

2. Mobilna meteorološka stanica realizovana bez mehaničkih senzora

Autori: Marko Vasiljević Toskić, Miodrag Brkić, Jelena Radić, Jovan Bajić, Vladimir Rajs

Recenzenti:

1. dr Dušan Grujić, docent, ETF, Univerzitet u Beogradu,
2. dr Zlatica Marinković, vanredni profesor, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu.