BILTEN DEET 324-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 16.12.2019. godine. 

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Mladen Vuković Tehnički aspekti instalacija industrijskih pogona 1. dr Stevan Cvetićanin, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dušan Zorica, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dejan Jerkan, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Aleksandar Maričić Interoperabilni adapter za rad sa LDAP sistemima 1. dr Nemanja Nedić, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Goran Sladić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Nemanja Popović, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  3 Jelena Ećimović Arhitektura mjerno-informacionog sistema u telemedicini 1. dr Dragan Pejić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Ranko Bojanić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vesna Spasić-Jokić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Platon Sovilj, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  4 Goran Maksimović Poređenje NIRS uređaja primenjenih u sportu 1. dr Dragan Pejić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Ranko Bojanić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Marjan Urekar, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Platon Sovilj, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Izbor u zvanje

Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: viši naučni saradnik, za užu naučnu oblast: Energetska elektronika, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenom kandidatu u sastavu: 

1. dr Vladimir Katić, red. prof., FTN, Novi Sad,  uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, predsednik Komisije,
2. dr Boris Dumnić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast:. Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
3. dr Darko Marčetić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
4. dr Žarko Janda, viši naučni saradnik, Institut Nikola Tesla, Beograd, član Komisije,
5. dr Predrag Pejović, red. prof., Elektrotehnički fakultet, Beograd, član Komisije.

Kandidat je Vladimir Vukić.

Stručna ekskurzija

Katedra za električna merenja predlaže da se organizuje stručna poseta studenata studija smera “Komunikacione tehnologije i obrada signala”, TK Centru (Centru za upravljanje mrežom) Telekom Srbije. Studenti će biti u pratnji predmetnog profesora doc. dr Borisa Antića.

Tehnička rešenja

Katedra za električna merenja predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da imenuje recenzente i usvoji recenzije za tehnička rešenja realizovana u okviru rada na projektu TR 32019:

1. Numerička metoda za određivanje parametara periodičnih signala

Autori: Marina Subotin, Dragan Pejić, Platon Sovilj, Jovan Mitrović, Nemanja Gazivoda, Đorđe Novaković, Marjan Urekar, Ana Mitrović, Anica Milovanović, Zoran Mitrović

2. Simulacioni model metode za određivanje parametara periodičnih signala

Autori: Marina Subotin, Dragan Pejić, Platon Sovilj, Jovan Mitrović, Nemanja Gazivoda, Đorđe Novaković, Marjan Urekar, Ana Mitrović, Anica Milovanović, Zoran Mitrović

Predloženi recenzenti za oba tehnička rešenja su:

1. dr Dragan Kovačević, naučni savetnik, Institut Nikola Tesla, Beograd,
2. dr Dragan Denić, redovni profesor, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu.