BILTEN DEET 325-2019

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 23.12.2019. godine. 

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija


1

David Ivanović Studija podešenja električnih zaštita trans­formatorske stanice 33/220kV vetroelektrane Kovačica 1. dr Goran Švenda, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija


1

 

 

Marko Obrenić

 

 

Proračun kratkih spojeva sa uvaženim neizvesnostima proizvodnje i potrošnje 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Andrija Sarić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Luka Strezoski, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Aleksandar Savić, vanr. prof., 
ETF, Beograd, član.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: vanredni ili redovni profesor, za užu naučnu oblast: Elektronika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina ili neodređeno vreme, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Ljiljana Živanov, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, predsednik Komisije,
2. dr Laslo Nađ, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
3. dr Predrag Petković, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
4. dr Dejan Vukobratović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
5. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije.

Kandidat je Rastislav Struharik.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Ana Joža,

u zvanje: naučni saradnik, za užu naučnu oblast: Elektronika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 14.11.2019. do 14.12.2019. godine.

2. Stefan Ruvčeski,

u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 1 (jedne) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 09.12.2019. do 16.12.2019. godine.

Tehnička rešenja

Katedra za elektroniku predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da imenuje recenzente i usvoji recenzije za sledeće tehničko rešenje:

1. Elektronski sistem za merenje boje štampanih uzoraka na bazi kolorimetrijske metode

Autori: Branislav Batinić, Jovan Bajić, Vladimir Rajs, Miloš Arbanas, Nenad Kulundžić

Recenzenti:

1. dr Dušan Grujić, docent, ETF, Univerzitet u Beogradu,
2. dr Milan Kovačević, vanredni profesor, UNO: atomska, molekulska i optička fizika, PMF, Univerzitet u Kragujevcu.