BILTEN DEET 327-2020

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 13.01.2020. godine.

Direktor DEET
Prof. dr Boris Dumnić

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Ivan Stanojević,

u zvanje: predavač, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1594, od 01.12.2019. do 31.12.2019. godine.

Angažovanje nastavnika sa Fakulteta tehničkih nauka na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji Zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje nastavnika:

prof. dr Dragana Bajić (plan fonda nastave),

na drugoj visokoškolskoj ustanovi: Univerzitet u Beogradu, školska 2019/2020. godina, II semestar.