BILTEN DEET 328-2020

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 20.01.2020. godine. 

Direktor DEET 
Prof. dr Boris Dumnić

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Slavica Gajić

 

 

Projektovanje, metrološka analiza i optimizacija solenoida u svrhu homogenizacije elektromagnetskog polja solenoida za biomedicinske eksperimente 1. dr Dragan Pejić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Mitar Simić, doc.,
ETF, Banja Luka, član,
3. dr Saša Ćirković, n. saradnik, 
Institut za fiziku, Beograd, član,
4. dr Vesna Spasić-Jokić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Marjan Urekar, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
6. dr Platon Sovilj, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Boris Ličina Metoda merenja snage i energije vetra zasnovana na merenju na intervalu 1. dr Dragan Pejić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Stevan Pilipović, red. prof. (akademik), 
Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, Beograd, član,
3. dr Dragan Kovačević, n. saradnik, 
Elektrotehnički Institut Nikola Tesla,
Beograd, član,
4. dr Zoran Mitrović, red. prof,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Marjan Urekar, doc, 
FTN, Novi Sad, član,
6. dr Platon Sovilj, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član.

Angažovanje demonstratora

Katedra za teorijsku elektrotehniku predlaže da se u realizaciji nastave u školskoj 2019/2020. godini odobri angažovanje kandidata Nikole Raševića (EE 57/2015), studenta 4. godine OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, kao demonstratora za UNO: Teorijska elektrotehnika, na predmetu Osnovi elektrotehnike 2 (2. semestar; obavezan predmet, na OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije), sa 4 časa nedeljno, pod nadzorom prof. dr Nikole Đurića.
Angažovanje demonstratora će se finansirati sa radnog naloga Katedre za teorijsku elektrotehniku broj 26.1-312.

Tehnička rešenja

Katedra za teorijsku elektrotehniku predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji recenzije za tehničko rešenje:

1. Metoda za modelovanje memristora bazirana na Takačevom modelu histerezisa

Autori:

– dr Staniša Dautović, docent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,
– dr Nataša Samardžić, docent, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu,
– dr Anamarija Juhas, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu.

Recenzenti:

– dr Veljko Papić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu,
– dr Aleksandar Kupusinac, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu.