BILTEN DEET 330-2020

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 03.02.2020. godine.

Direktor DEET 
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Marija Tomić  

Razvoj aplikacije za elektroenergetske proračune u okviru AWS okruženja

 

1. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Darko Čapko, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  2 Dragan Stanković Razvoj aplikacije za simulaciju rada prototipa distributivnog elektroenergetskog sistema u „Service Fabric” okruženju 1. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Darko Čapko, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  3 Milan Blagojević Realizacija „LabVIEW” programa korišćenjem objektno orijentisanog programiranja 1. dr Vladimir Rajs, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milan Vidaković, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Josif Tomić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Tijana Kojić

 

 

Inovativni i savitljivi senzori i mikrofluidni čipovi bazirani na papiru 1. dr Nataša Samardžić, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milan Radovanović, naučni saradnik,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Zoran Prijić, red. prof., 
Elektronski fakultet, Niš, član,
4. dr Vladimir Srdić, red. prof.,
Tehnološki fakultet, Novi Sad, član,
5. dr Goran Stojanović, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: vanredni ili redovni profesor, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i zasnivanje radnog odnosa sa 50% radnog vremena, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina ili neodređeno vreme, i imenuje Komisiju za pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Dejan Vukobratović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, predsednik Komisije,
2. dr Milenko Andrić, red. prof., Univerzitet odbrane, Beograd, uža naučna oblast: Signali i sistemi, član Komisije,
3. dr Vojin Šenk, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
4. dr Vladimir Milošević, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
5. dr Vlado Delić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, mentor.

Kandidat je Vladimir Petrović.