BILTEN DEET 332-2020

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do utorka, 18.02.2020. godine.

Direktor DEET 
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Mladen Stančić

Primena kondenzatora u distributivnoj mreži uz uvažavanje distribuiranih izvora električne energije 

1. dr Andrija Sarić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Savo Đukić, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

 


Vladimir Popović

 

 

Napredno upravljanje asinhronim motorom u sklopu pogona električnog vozila 1. dr Veran Vasić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Đura Oros, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dejan Jerkan, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Petar Matić, vanr. prof.,
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci,
5. dr Darko Marčetić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje:docent ili vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Elektronika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Rastislav Struharik, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, predsednik Komisije,
2. dr Ljiljana Živanov, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
3. dr Tatjana Nikolić, vanr. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
4. dr Ivan Mezei, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
5. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije.

Kandidat je Vuk Vranjković.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Bojan Vujičić,
2. Nemanja Gazivoda,

u zvanje: asistent sa doktoratom, za užu naučnu oblast: Električna merenja, metrologija i biomedicina, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od 3 (tri) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 31.01.2020. do 07.02.2020. godine.

Pupinova nagrada Matice srpske

Katedra za elektroniku predlaže dva kandidata za dodelu Pupinove nagrade Matice srpske:
– asistent Kristina Nikolić
– asistent Milan Božić

Zamena stručnog saradnika na projektu TR32016

Katedra za elektroniku predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da se Aleksandar Stefanov, student MAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, angažuje kao saradnik na projektu TR32016 kao zamena za dr Nelu Blaža koji je raskinuo Ugovor o radu.

Angažovanje nastavnika sa Fakulteta tehničkih nauka na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji Zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje nastavnika:

prof. dr Dragana Bajić (plan fonda nastave),

na drugoj visokoškolskoj ustanovi: Univerzitet u Beogradu, školska 2019/2020. godina, II semestar.

Tehnička rešenja

Katedra za elektroniku predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da imenuje recenzente za tehničko rešenje (M82; novi industrijski prototip):

1. GSM aktivator

Autori: MSc Branislav Batinić, MSc Nenad Kulundžić, dr Vladimir Rajs, dr Jovan Bajić

Predloženi recenzenti:
1. dr Ivan Popović, vanredni profesor, UNO Elektronika, ETF Beograd, Univerzitet u Beogradu,
2. dr Dejan Drajić, vanredni profesor, UNO Telekomunikacije, ETF Beograd, Univerzitet u Beogradu.