BILTEN DEET 333-2020

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 24.02.2020. godine.

Direktor DEET 
Prof. dr Boris Dumnić

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

Mita Čokić

 

Upravljanje komunikacionom mrežom elektroenergetske pametne mreže sa promenljivim komunikacionim zahtevima

 

1. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Jelica Protić, red. prof.,
ETF, Beograd, član,
4. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Dragan Popović, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Staniša Dautović,

u zvanje: vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Teorijska elektrotehnika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1597, od 15.01.2020. do 15.02.2020. godine.

2. Milica Kisić,

u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Elektronika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1597, od 15.01.2020. do 15.02.2020. godine.

3. Izabela Stefani,

u zvanje: predavač, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa 10% radnog vremena na određeno vreme od 5 (pet) godina.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1597, od 15.01.2020. do 15.02.2020. godine.

Angažovanje demonstratora

Katedra za električna merenja predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da se, u realizaciji nastave u školskoj 2019/2020. godini, angažuju kao demonstratori za užu naučnu oblast Električna merenja, metrologija i biomedicina:
– Zdravko Gotovac,
– Milica Mitrović,
– Milan Šaš,
– Marija Ivanković,
koji zadovoljavaju sve uslove Statuta Univerziteta u Novom Sadu.

Katedra za električna merenja predlaže da se odobri angažovanje kandidata Zdravka Gotovca (EE 224/2016) i Milice Mitrović (EE 124/2016), studenata 4. godine OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, na predmetu Električna merenja (4. semestar; obavezan predmet), na OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, sa po 4 časa nedeljno, pod nadzorom prof. dr Dragana Pejića.

Katedra za električna merenja predlaže da se odobri angažovanje kandidata Milana Šaša (EE 224/2016), studenta 4. godine OAS Merenje i regulacija, na predmetu Merni instrumenti (4. semestar; obavezan predmet), na OAS Merenje i regulacija, sa 4 časa nedeljno, pod nadzorom prof. dr Zorana Mitrovića.

Katedra za električna merenja predlaže da se odobri angažovanje kandidata Marije Ivanković (EE 224/2016), studenta MAS Biomedicinsko inženjerstvo, na predmetu Biomedicinsko inženjerstvo u kognitivnim neuronaukama (8. semestar; obavezan predmet), na OAS Biomedicinsko inženjerstvo, sa 2 časa nedeljno, pod nadzorom prof. dr Platona Sovilja.

Angažovanje demonstratora će se finansirati sa radnog naloga Katedre za električna merenja broj: 25-1317.