BILTEN DEET 334-2020

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 02.03.2020. godine.

Direktor DEET 
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Sara Tomić  

Decentralizovano i centralizovano rješenje za lokaciju i izolaciju kvara i restauraciju napajanja u pametnim mrežama

 

1. dr Goran Švenda, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Boris Ličina Metoda merenja snage i energije vetra zasnovana na merenju na intervalu 1. dr Dragan Pejić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Stevan Pilipović, red. prof. (akademik), 
Srpska akademija nauka i umetnosti,
Beograd, član,
3. dr Dragan Kovačević, naučni savetnik, 
Elektrotehnički Institut Nikola Tesla,
Beograd, član,
4. dr Zoran Mitrović, red. prof,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Marjan Urekar, doc, 
FTN, Novi Sad, član,
6. dr Platon Sovilj, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Milan Božić,
2. Jovana Zoranović,

u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Elektronika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 3 (tri) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, od 14.02.2020. do 21.02.2020. godine.

Angažovanje nastavnika sa Fakulteta tehničkih nauka na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji Zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje nastavnika:

prof. dr Andrija Sarić,

na drugoj visokoškolskoj ustanovi: Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Univerzitet u Kragujevcu, školska 2021/2022. godina.