BILTEN DEET 336-2020

Poštovane profesorice i profesori,

molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 16.03.2020. godine.

Direktor DEET 
Prof. dr Boris Dumnić

Predlažem Izbornom veću Departmana da potvrdi sledeći izbor:
– u višeg naučnog saradnika: Vladimir Vukić

Angažovanje nastavnika sa Fakulteta tehničkih nauka na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji Zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje nastavnika:
doc. dr Mladen Kovačević,
na drugoj visokoškolskoj ustanovi: Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad; školska 2019/2020. godina, II semestar.

Angažovanje demonstratora

Katedra za elektroniku predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da se u realizaciji nastave u školskoj 2019/2020. godini angažuje kao demonstrator za UNO: Elektronika, studijski program: Biomedicinsko inženjerstvo, nivo studija: OAS, Jovana Jevremov, BI 5/2016, student 4. godine OAS: Biomedicinsko inženjerstvo, koja zadovoljava uslove Statuta Univerziteta u Novom Sadu.

Katedra za električna merenja predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da se organizuje stručna poseta studenata OAS Merenje i regulacija, kompaniji Mikroelektronika. Studenti će biti u pratnji predmetnog profesora dr Platona Sovilja.