BILTEN DEET 338-2020

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 25.05.2020. godine.

 

Direktor DEET 
Prof. dr Boris Dumnić

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: docent ili vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Elektronika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Ljiljana Živanov, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, predsednik Komisije,
2. dr Laslo Nađ, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
3. dr Predrag Petković, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
4. dr Goran Stojanović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
5. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije.

Kandidat je Jelena Radić.

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Elektronika, i zasnivanje radnog odnosa sa 5% radnog vremena, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, predsednik Komisije,
2. dr Rastislav Struharik, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
3. dr Predrag Petković, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
4. dr Željen Trpovski, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
5. dr Ivan Mezei, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije.

Kandidat je Branislav Kisačanin.

Javni poziv za stručno osposobljavanje pripravnika na teritoriji grada Novog Sada u 2020. godini

Katedra za elektroniku predlaže da se Milivoj Paroški, B13/2019, koji  je diplomirao na OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, i trenutno studira MAS Biomedicinsko inženjerstvo, angažuje kao  pripravnik na određeno vreme, od godinu dana, na osnovu Poziva za stručno osposobljavanje na teritoriji grada Novog Sada, i da se prof. Goran Stojanović angažuje kao njegov mentor. Milivoj Paroški bi bio angažovan na poslovima dizajna i fabrikacije mikrofluidnih čipova kao i njihovog testiranja.