BILTEN DEET 344-2020

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 13.07.2020. godine.

Direktor DEET 
Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi
R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Mladen Terzić
Programabilni logički kontroleri i njihove mjerne karakteristike
1. dr Dragan Pejić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Ranko Bojanić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Platon Sovilj, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
  2
Aleksandar Ivanović
Verifikacija modulacionih strategija mašina sa otvorenim krajevima namotaja primenom FPGA i HIL uređaja
1. dr Milan Rapaić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Ivan Todorović, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Stevan Grabić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

 

Mita Čokić

 

 

 

Upravljanje komunikacionom mrežom elektroenergetske pametne mreže sa promenljivim komunikacionim zahtevima

 

1. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Jelica Protić, red. prof.,
ETF, Beograd, član,
4. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Dragan Popović, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.


Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: vanredni ili redovni profesor, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina ili neodređeno vreme, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Vlado Delić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, predsednik Komisije,
2. dr Vladimir Milošević, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
3. dr Vojin Šenk, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
4. dr Dejan Ćirić, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Telekomunikacije, član Komisije,
5. dr Dejan Vukobratović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije.

Kandidat je Milan Sečujski.

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Elektronika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 3 (tri) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Jovan Bajić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, predsednik Komisije,
2. dr Milica Kisić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
3. dr Laslo Tarjan, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije.

Kandidat je Branislav Batinić.

Angažovanje nastavnika i saradnika sa Fakulteta tehničkih nauka na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Katedra za elektroniku predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji Zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje nastavnika i saradnika:
– prof. dr Goran Stojanović,
na drugoj visokoškolskoj ustanovi: Medicinski fakultet, Novi Sad; školska 2020/2021. godina, III semestar;