BILTEN DEET 347-2020

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 24.08.2020. godine.

Direktor DEET 

Prof. dr Boris Dumnić

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Jelena Radić,

u zvanje: vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Elektronika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1605, od 01.07.2020. do 31.07.2020. godine.

2. Vuk Vranjković,

u zvanje: vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Elektronika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1606, od 15.07.2020. do 15.08.2020. godine.

3. Nikola Simić,

u zvanje: asistent sa doktoratom, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 3 (tri) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, broj 01-1676/1, od 28.07.2020. do 04.08.2020. godine.

4. Ivan Lazić,

u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 3 (tri) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, broj 01-1686/1, od 28.07.2020. do 04.08.2020. godine.

Angažovanje nastavnika i saradnika sa Fakulteta tehničkih nauka na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji Zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje nastavnika:
prof. dr Dejan Vukobratović,
na drugoj visokoškolskoj ustanovi: Univerzitet Lusofona, Lisabon, Portugal.

Oslobađanje plaćanja troškova odobravanja i odbrane doktorske disertacije

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da se:
Miloš Radosavljević
oslobodi plaćanja dela troškova odobravanja i odbrane doktorske disertacije.