BILTEN DEET 348-2020

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 31.08.2020. godine.

Direktor DEET 

Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
1 Ana Spasojević
Analiza proračuna optimalne topologije prenosnih mreža za potrebe eliminacije preopterećenja 1. dr Andrija Sarić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Savo Đukić, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
2
Aleksa Stojković
Elektronska kontrolna jedinica (ECU) električnog motora automobila 1. dr Marko Vekić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Boris Dumnić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Milan Rapaić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Vlado Porobić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.


Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: docent ili vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Elektronika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Rastislav Struharik, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, predsednik Komisije,
2. dr Ivan Mezei, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
3. dr Dejan Drajić, vanr. prof., Elektrotehnički fakultet, Beograd, uža naučna oblast: Telekomunikacije, član Komisije,
4. dr Goran Stojanović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
5. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije.

Kandidat je Vladimir Rajs.

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Andrija Sarić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, predsednik Komisije,
2. dr Ranko Popović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, član Komisije,
3. dr Imre Lendak, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, član Komisije,
4. dr Branislav Atlagić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, član Komisije,
5. dr Aleksandra Jovanović, vanr. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Telekomunikacije, član Komisije.

Kandidat je Milana Bojanić.

Odluka Katedre za telekomunikacije i obradu signala o reorganizaciji-preimenovanju laboratorija

Tehnička rešenja

Katedra za elektroniku predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da imenuje recenzente za tehničko rešenje (projekat TR 32016):

1. Dobijanje namenskih jezgara Mn-Zn ferita pomoću nanometarske tehnologije

Autori: Miloljub Luković, Snežana Luković, Nenad Nikolić, Stanko Aleksić, Miodrag Milutinov, Ljiljana Živanov

Predloženi recenzenti:
1. dr Dana Vasiljević Radović, naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd,
2. dr Katarina Radulović, naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd.