BILTEN DEET 349-2020

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 07.09.2020. godine.

Direktor DEET 

Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
1 Jovana Todorović
Modelovanje i testiranje devetofazne sinhrone mašine sa stalnim magnetima na rotoru za rad u vetroagregatu „Haliade”
1. dr Milan Rapaić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Ivan Todorović, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Stevan Grabić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
2
Miron Hrubenja
Analiza propada napona na pojedinim tačkama prenosne mreže 1. dr Dinu Dragan, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Zoltan Čorba, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R. br. Student       Naslov rada Komisija
1  

 

 

Sonja Kanjuh

 

 

Estimacija stanja aktivnih distributivnih mreža integrisana u distributivni menadžment sistem 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Andrija Sarić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Dragan Tasić, red. prof.,
Elektronski fakultet, Niš, član,
5. dr Goran Švenda, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: docent ili vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Elektronika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Ivan Mezei, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, predsednik Komisije,
2. dr Tatjana Nikolić, vanr. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
3. dr Dejan Vukobratović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
4. dr Rastislav Struharik, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
5. dr Mirko Raković, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Mehatronika, robotika i automatizacija i integrisani sistemi, član Komisije.

Kandidat je Milan Lukić.

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: saradnik u nastavi ili asistent, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 1 (jedne) ili 3 (tri) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Stevan Cvetićanin, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, predsednik Komisije,
2. dr Nikola Vojnović, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
3. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Automatika i upravljanje sistemima, član Komisije.

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: saradnik u nastavi ili asistent, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i zasnivanje radnog odnosa sa 10% radnog vremena, na određeno vreme u trajanju od 1 (jedne) ili 3 (tri) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Goran Švenda, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, predsednik Komisije,
2. dr Željko Popović, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
3. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Automatika i upravljanje sistemima, član Komisije.

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor 3 (tri) kandidata u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Elektronika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 1 (jedne) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Nataša Samardžić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, predsednik Komisije,
2. dr Miodrag Brkić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije,
3. dr Laslo Tarjan, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Mehatronika, robotika, automatizacija i integrisani sistemi, član Komisije.

Kandidati su Nikola Stevanović, Srđan Sić i Vladimir Vincan.

Katedra za električna merenja predlaže da se pokrene postupak za izbor 3 (tri) kandidata u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Električna merenja, metrologija i biomedicina, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 1 (jedne) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Platon Sovilj, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Električna merenja, metrologija i biomedicina, predsednik Komisije,
2. dr Dragan Pejić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Električna merenja, metrologija i biomedicina, član Komisije,
3. dr Nebojša  Pjevalica, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Računarska tehnika i računarske komunikacije, član Komisije.

Kandidati su Zdravko Gotovac, Milan Šaš i Milica Mitrović.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Dragana Bajović,

u zvanje: vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1607, od 01.08.2020. do 31.08.2020. godine.

2. Nikola Dalčeković,

u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa 10% radnog vremena na određeno vreme od 5 (pet) godina.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1607, od 01.08.2020. do 31.08.2020. godine.

3. Branislav Kisačanin,

u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Elektronika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa 5% radnog vremena na određeno vreme od 5 (pet) godina.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1607, od 01.08.2020. do 31.08.2020. godine.

4. Milan Narandžić,

u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1607, od 01.08.2020. do 31.08.2020. godine.

Produženje Ugovora o radu      

Katedra za teorijsku elektrotehniku predlaže da se produži Ugovor o radu na period od 3 (tri) godine za:
– Kristian Haška, master inženjer elektrotehnike i računarstva,
u zvanju asistenta iz uže naučne oblasti Teorijska elektrotehnika, zaposlen na radnom mestu asistenta, sa punim radnim vremenom.

Katedra za elektroniku predlaže da se produži Ugovor o radu na period od 1 (jedne) godine za:
– Vladimir Nikić, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva,
u zvanju saradnika u nastavi iz uže naučne oblasti Elektronika, zaposlen na radnom mestu saradnika u nastavi, sa punim radnim vremenom.

Katedra za elektroniku predlaže da se produži Ugovor o radu na period od 1 (jedne) godine za:
– Dušan Bortnik, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva,
u zvanju saradnika u nastavi iz uže naučne oblasti Elektronika, zaposlen na radnom mestu saradnika u nastavi, sa punim radnim vremenom.

Predlog za zaključenje Ugovora o radu na FTN na mestu administrativnog saradnika na Katedri za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da se g-đa Nelica Dobrijević, administrativni saradnik Katedre, koja je do sada bila u radnom odnosu u Schneider Electric DMS NS i bila finansirana isključivo s te strane, primi u radni odnos na FTN na određeno vreme od dve godine, na 100% radnog vremena, isključivo na poslovima Katedre. Shodno tome, njeno finansiranje bi bilo 100% iz sredstava Katedre. Ta sredstva su obezbeđena dugoročnim ugovorom sa Schneider Electric DMS NS.

Razlog: U pomenuti dugoročni ugovor ugrađena je obaveza da Katedra od Schneider Electric DMS NS preuzme i administrativnog saradnika koji radi isključivo za Katedru, kao i njegovo finansiranje (Schneider Electric DMS NS ne može na drugi način da finansira radnika koji radi za drugo preduzeće i sedi u tom preduzeću). S druge strane, g-đa Nelica Dobrijević ima desetogodišnje bogato iskustvo na poslovima administrativnog saradnika Katedre. S treće strane, Katedra sa više od 65 zaposlenih ne može da funkcioniše bez administrativnog saradnika. Dosadašnje iskustvo svih zaposlenih na Katedri to nedvosmisleno dokazuje. Konačno, u vezi s g-đom Nelicom Dobrijević, predlažem da se primi u stalni radni odnos prvom prilikom kada to Država bude omogućila fakultetima (ponavljam, sredstava za njeno finansiranje ima ne samo iz prihoda od Schneider Electric DMS NS).

Angažovanje nastavnika sa druge visokoškolske ustanove na Fakultetu tehničkih nauka

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da odobri angažovanje nastavnika:
dr Zoran Stojanović, vanredni profesor Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,
na predmetu Razvodna postrojenja 1 na OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije Fakulteta tehničkih nauka, u narednoj 2020/2021. školskoj godini.

Angažovanje nastavnika i saradnika sa Fakulteta tehničkih nauka na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Katedra za električna merenja predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji Zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje nastavnika:
prof. dr Platon Sovilj,
na drugoj visokoškolskoj ustanovi: Mašinski fakultet, Univ­erzitet u Banjoj Luc­i, Banja Luka, Republika Srpska, BiH.