BILTEN DEET 350-2020

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 14.09.2020. godine.

Direktor DEET 

Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
1 Jelena Božičković
Utvrđivanje tipa upale pluća na osnovu rendgenskih snimaka pomoću dubokih neuronskih mreža 1. dr Jovanka Pantović, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nikša Jakovljević, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Tatjana Lončar-Turukalo, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
2  Milica Banović
Proračun lokalne raspodele snage gubitaka u magnetnom kolu IPMSM-a primenom FEA 1. dr Veran Vasić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Darko Marčetić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Milan Rapaić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,

4. dr Dejan Jerkan, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
3
Miljana Vujaković
Komunikacione tehnologije Interneta stvari sa primenom u industriji
1. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
4
Marko Joković
Razvoj koncepta vektorskog upravljanja asinhrone mašine u pogonu opšte namene 1. dr Đura Oros, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Vladimir Bugarski, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Darko Marčetić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student       Naslov rada Komisija
1  

 

 

Predrag Lugonja

 

 

Fuzija podataka za klasifikaciju poljoprivrednih kultura i mapiranje izvora aeropolena 1. dr Tatjana Grbić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Škrbić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Jelena Nikolić, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Olivera Šveljo, vanr. prof.,
Elektronski fakultet, Niš, član,
5. dr Branko Brkljač, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor 4 (četiri) kandidata u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Elektronika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 3 (tri) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Rastislav Struharik, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, predsednik Komisije,
2. dr Laslo Tarjan, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Mehatronika, robotika, automatizacija i integrisani sistemi, član Komisije,
3. dr Ivan Mezei, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektronika, član Komisije.

Kandidati su Nikola Kovačević, Đorđe Mišeljić, Dušan Bortnik i Vladimir Nikić.

Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače predlaže da se pokrene postupak za izbor 2 (dva) kandidata u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 3 (tri) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Boris Dumnić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, predsednik Komisije,
2. dr Marko Vekić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
3. dr Darko Marčetić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
4. dr Vlado Porobić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
5. dr Milan Rapaić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Automatika i upravljanje sistemima, član Komisije.

Kandidati su Marko Joković i Aleksa Stojković.

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se pokrene postupak za izbor 2 (dva) kandidata u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 1 (jedne) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Branislav Atlagić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, predsednik Komisije,
2. dr Nemanja Nedić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, član Komisije,
3. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Automatika i upravljanje sistemima, član Komisije.

Kandidati su Anđela Čičković i Sara Panić.

Angažovanje nastavnika sa druge visokoškolske ustanove na Fakultetu tehničkih nauka

Katedra za električna merenja predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da odobri angažovanje nastavnika:
dr Sunčica Zdravković, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu,
na predmetu Kognitivni procesi za inženjere na OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije i na predmetu Biomedicinsko inženjerstvo u kognitivnim neuronaukama na OAS Biomedicinsko inženjerstvo, Fakulteta tehničkih nauka, u narednoj 2020/2021. školskoj godini.

Angažovanje demonstratora

Katedra za električna merenja predlaže da se u realizaciji nastave, u školskoj 2020/2021. godini, angažuje kandidat:
Mario Volaš, student 4. godine OAS Merenje i regulacija,
kao demonstrator, za užu naučnu oblast: Električna merenja, metrologija i biomedicina, studijski program: Merenje i regulacija, nivo studija: OAS, na predmetu: Mikroprocesorski merno-akvizicioni sistemi 1 (5. semestar; obavezan predmet), sa po 4 časa nedeljno, pod nadzorom prof. dr Platona Sovilja.
Angažovanje demonstratora će se finansirati sa radnog naloga Katedre za električna merenja broj 25-1317.