BILTEN DEET 351-2020

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 21.09.2020. godine.

Direktor DEET 

Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
1 Damjan Vučić
Projektovanje mernih kondicionera
1. dr Vladimir Rajs, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milan Vidaković, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Josif Tomić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
2 Sanja Špica Uticaj dugačkih vodova na prenosne mreže 1. dr Srđan Popov, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Ivan Todorović, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dejan Jerkan, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
3
Nikola Kovačević
Implementacija vektorskog procesora baziranog na RISC-V setu instrukcija 1. dr Rastislav Struharik, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nebojša Pjevalica, vanr. prof,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vuk Vranjković, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
4
Đorđe Mišeljić
Implementacija podsistema skrivene memorije za RISC-V procesor 1. dr Rastislav Struharik, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nebojša Pjevalica, vanr. prof,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vuk Vranjković, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Produženje Ugovora o radu      

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se produži Ugovor o radu na period od 3 (tri) godine za:
– Tijana Devaja, master inženjer elektrotehnike i računarstva,
– Tijana Nosek, master inženjer elektrotehnike i računarstva,

u zvanju asistenta iz uže naučne oblasti Telekomunikacije i obrada signala, zaposlene na radnom mestu asistenta, sa punim radnim vremenom.

Katedra za teorijsku elektrotehniku predlaže da se produži Ugovor o radu na period od 3 (tri) godine za:
– Jelena Bjelica, master inženjer elektrotehnike i računarstva,
u zvanju asistenta iz uže naučne oblasti Teorijska elektrotehnika, zaposlene na radnom mestu asistenta, sa punim radnim vremenom.

Angažovanje demonstratora

Katedra za teorijsku elektrotehniku predlaže da se, u narednoj 2020/2021. školskoj godini, produži angažovanje studenta na OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije:
Nikola Rašević,
kao demonstratora, za užu naučnu oblast: Teorijska elektrotehnika, na predmetu Osnovi elektrotehnike 1 (1. semestar – obavezan), sa 4 (četiri) časa nedeljno, pod nadzorom prof. dr Nikole Đurića.
Angažovanje demonstratora će se finansirati sa radnog naloga Katedre za teorijsku elektrotehniku broj 26.1-312.

Dopuna liste mentora na studijskim programima DAS

Katedra za teorijsku elektrotehniku predlaže da se u listu mentora na DAS na Fakultetu tehničkih nauka, na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije, uvrsti prof. dr Staniša Dautović.

Angažovanje prof. dr Vladimira Katića na pojedinim predmetima, kao i na ispunjavanju preuzetih obaveza, na master i doktorskim akademskim studijama tokom školske 2020-2021. godine

Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače predlaže angažovanje prof. dr Vladimira Katića na pojedinim predmetima, kao i na ispunjavanju preuzetih obaveza, na master i doktorskim akademskim studijama tokom školske 2020-2021. godine.