BILTEN DEET 352-2020

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 28.09.2020. godine.

Direktor DEET 

Prof. dr Boris Dumnić

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
1 Dajana Cvijić
GOOSE komunikacija
1. dr Stevan Cvetićanin, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Milan Rapaić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Zoran Stojanović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
2 Sergej Vukelić
Fabrikacija i analiza električnih karakteristika e-tekstilnih uređaja na bazi CO-PANI materijala 1. dr Goran Stojanović, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dalibor Sekulić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Marinković, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Nataša Samardžić, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
3 Vladimir Nikić
Realizacija Bootloader-a za bežično ažuriranje aplikacija putem NB-IOT komunikacije 1. dr Milan Lukić, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Bogdan Pavković, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Ivan Mezei, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
4 Dušan Bortnik
Sigurna klijent-server komunikacija korišćenjem kriptočipa i NB-IOT komunikacionog modula 1. dr Milan Lukić, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Bogdan Pavković, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Ivan Mezei, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
5
Ivana Stojanović
Razvoj aplikacije za procenu prisustva COVID-19 iz rendgenskih slika primenom mašinskog ucenja 1. dr Dragana Šarac, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nikola Đurić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Željen Trpovski, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
6
Vladimir Jankov
Detekcija zajednica i klasifikacija kod stohastičkog blok modela 1. dr Dragana Šarac, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nikola Đurić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Željen Trpovski, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
7
Mia Vujović
Poređenje sistema za sintezu ekspresivnog govora sa mogućnošću kontrole jačine emocije 1. dr Milan Sečujski, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Jelena Slivka, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vlado Delić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
8
Jana Toholj
Modelovanje i analiza uticaja propada napona primjenom test mreža sa distribuiranim generatorima 1. dr Dinu Dragan, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandar Stanisavljević, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

 


Vladimir Popović

 

 

Napredno upravljanje asinhronim motorom u sklopu pogona električnog vozila 1. dr Veran Vasić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Đura Oros, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dejan Jerkan, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Petar Matić, vanr. prof.,
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član,
5. dr Darko Marčetić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Angažovanje studenata kao demonstratora

Katedra za elektroniku predlaže da se, u narednoj 2020/2021. školskoj godini, angažuju studenti:
Boris Radovanović,
Miroslav Bogdanović,
Jelena Kopunović,
Stefan Panzalović,
kao demonstratori za užu naučnu oblast: Elektronika, studijski program: Energetika, elektronika, telekomunikacije, nivo studija: OAS;
Karla Bogić,
kao demonstrator za užu naučnu oblast: Elektronika, studijski program: Biomedicinsko inženjerstvo, nivo studija: OAS.

Dopuna liste mentora na studijskim programima DAS

Katedra za električna merenja predlaže da se u listu mentora na DAS na Fakultetu tehničkih nauka, na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije, uvrsti:
– doc. dr Marjan Urekar

Katedra za elektroniku predlaže da se u listu mentora na DAS na Fakultetu tehničkih nauka, na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije, uvrste:
– doc. dr Jelena Radić
– doc. dr Vladimir Rajs

Katedra za elektroniku predlaže da se:
– doc. dr Milica Kisić
uvrsti kao nastavnik na DAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, na predmetu Mikrosenzori i MEMS, DE502, kao i da se uvrsti u listu mentora na DAS na Fakultetu tehničkih nauka, na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije.

Odluka Katedre za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo – doc. dr Luka Strezoski

Angažovanje naučnih saradnika sa Instituta Nikola Tesla u Beogradu

Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače predlaže da se pokrene procedura za angažovanje naučnih saradnika sa Instituta Nikola Tesla u Beogradu, u nastavi doktorskih akademskih studija, na predmetima studijskog programa Energetika, elektronika i telekomunikacije, i to:
1. dr Đorđe Stojić, viši naučni saradnik;
2. dr Vladimir Vukić, viši naučni saradnik;
3. dr Žarko Janda, viši naučni saradnik;
4. dr Jasna Dragosavac, naučni saradnik.