BILTEN DEET 354-2020

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 12.10.2020. godine, do 9 časova.

Direktor DEET 

Prof. dr Mirjana Damnjanović

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
1 Sanja Marinković

Proces harmonizacije dnevnih planova rada EES u okviru evropske interkonekcije
1. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandar Stanisavljević, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Nenad Katić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
2 Dragiša Sekulić
Automatsko testiranje ADMS funkcionalnosti za učitavanje snimka dinamičkih podataka
1. dr Andrija Sarić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandar Erdeljan, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Savo Đukić, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
3
Vladimir Olear
Snage u složenoperiodičnim režimima elektroenergetskog sistema 1. dr Ivan Todorović, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Vladimir Bugarski, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dejan Jerkan, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

 


Vladimir Popović

 

 

Napredno upravljanje asinhronim motorom u sklopu pogona električnog vozila 1. dr Veran Vasić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Đura Oros, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Petar Matić, vanr. prof.,
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član,
4. dr Dejan Jerkan, doc., 

FTN, Novi Sad, član,
5. dr Darko Marčetić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: naučni saradnik, za užu naučnu oblast: Elektronika, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Goran Stojanović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Elektronika, predsednik Komisije,
2. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Elektronika, član Komisije,
3. dr Rastislav Struharik, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Elektronika, član Komisije,
4. dr Milan Radovanović, naučni saradnik, FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Elektronika, član Komisije,
5. dr Nebojša Dončev, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast Telekomunikacije, član Komisije.

Kandidat je dr Varun Jeoti.  

Angažovanje nastavnika sa Fakulteta tehničkih nauka na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji Zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje nastavnika:
prof. dr Dejan Vukobratović (planirani broj časova u školskoj 2020/2021. godini na FTN),
prof. dr Milan Sečujski (planirani broj časova u školskoj 2020/2021. godini na FTN),
prof. dr Tatjana Lončar Turukalo (planirani broj časova u školskoj 2020/2021. godini na FTN),
prof. dr Olivera Šveljo (planirani broj časova u školskoj 2020/2021. godini na FTN),
prof. dr Nikša Jakovljević (planirani broj časova u školskoj 2020/2021. godini na FTN),
prof. dr Živko Bojović (planirani broj časova u školskoj 2020/2021. godini na FTN),

doc. dr Mladen Kovačević (planirani broj časova u školskoj 2020/2021. godini na FTN),
na drugoj visokoškolskoj ustanovi: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, školska 2020/2021. godina.