BILTEN DEET 355-2020

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 19.10.2020. godine, do 9 časova.

Direktor DEET 

Prof. dr Mirjana Damnjanović

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
1 Siniša Arslanović
Uporedna analiza metoda projektovanja asinhronih motora 1. dr Milan Rapaić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Ivan Todorović, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dejan Jerkan, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
2 Lena Novović
Razvoj i analiza algoritama za automatsku detekciju kalibracione kuglice na radiografskim snimcima 1. dr Tatjana Lončar-Turukalo, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Sladojević, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Petrović, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
3 Milan Đurđević
Konfigurisanje i testiranje mikroprocesorskog releja za zaštitu elektroenergetskih vodova
1. dr Stevan Cvetićanin, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Damir Mađarević, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Zoran Stojanović, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
4 Aleksandar Pavlović
Procena absorbovane doze u pacijentu na osnovu rendgenske slike
1. dr Aleksandar Minja, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Andraš Anderla, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Petrović, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
5
Ivan Vasić
Primena neuronskih mreža za detekciju propada napona na primeru rada test mreža 1. dr Dinu Dragan, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandar Stanisavljević, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  Rade Pavlović

 

Kolor i dinamičko sjedinjavanje vizuelnih signala
1. dr Tatjana Lončar-Turukalo, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Veljko Papić, vanr. prof.,
ETF, Beograd, član,
3. dr Srđan Sladojević, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Ivan Pokrajac, doc., 
Vojnotehnički Institut, Beograd, član,
5. dr Vladimir Petrović, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.
2
Seyed Siavash Karimi Madahi Višekriterijumska optimalna alokacija distribuiranih generatorskih resursa u distributivnoj mreži 1. dr Predrag Vidović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Željko Đurišić, vanr. prof.,
ETF, Beograd, član,
3. dr Savo Đukić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Luka Strezoski, doc., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Andrija Sarić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 1 (jedne) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Stevan Cvetićanin, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, predsednik Komisije,
2. dr Nikola Vojnović, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
3. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Automatika i upravljanje sistemima, član Komisije.

Kandidat je Kristina Milić.

Angažovanje nastavnika sa Fakulteta tehničkih nauka na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji Zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje nastavnika:
prof. dr Vladimir Petrović (planirani broj časova u školskoj 2020/2021. godini na FTN),
na drugoj visokoškolskoj ustanovi: Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, školska 2020/2021. godina.