BILTEN DEET 356-2020

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 26.10.2020. godine, do 9 časova.

Direktor DEET 

Prof. dr Mirjana Damnjanović

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
1 Ivana Ćuković
Jedan primjer analize sistema tolerantnog na otkaze
1. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Darko Čapko, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
2
Pavle Perge
Ispitivanje uticaja obnovljivih izvora uticaja primenom test mreža 1. dr Dinu Dragan, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandar Stanisavljević, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
3
Marija Joković
Tehnike rekonstrukcije u fotonaponskim elektranama u slučaju senčenja panela 1. dr Branka Nakomčić Smaragdakis, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandar Stanisavljević, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Zoltan Čorba, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
4
Marko Milanko
Modelovanje ekološke punionice za električna vozila
1. dr Damir Đaković, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Darko Marčetić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
5
Živko Stojanović
Kratkoročna prognoza proizvodnje fotonaponske elektrane 1. dr Dinu Dragan, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dejan Jerkan, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
6
Gojko Maričić
Korišćenje hibridnog sistema za napajanje prečistača otpadnih voda u Rumenci 1. dr Branka Nakomčić Smaragdakis, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Zoltan Čorba, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: asistent sa doktoratom, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i zasnivanje radnog odnosa sa 20% od ukupnog radnog vremena, na određeno vreme u trajanju od 3 (tri) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Predrag Vidović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, predsednik Komisije,
2. dr Luka Strezoski, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
3. dr Zoran Stojanović, vanr. prof., ETF, Beograd, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije.

Kandidat je Marko Obrenić.

Angažovanje studenata kao demonstratora

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se, u narednoj 2020/2021. školskoj godini, angažuje student:
Anja Mačić,
kao demonstrator za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, studijski program: Energetika, elektronika i telekomunikacije, nivo studija: OAS.