BILTEN DEET 360-2020

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 23.11.2020. godine, do 9 časova.

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
1 Marko Živković Predlog rešenja za monitoring stanja asinhronog motora 1. dr Stevan Cvetićanin, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Damir Mađarević, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dejan Jerkan, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
2 Zoran Vuković Primjena softverskih alata za proračun napajanja solarnom
energijom kuće u Dvorovima
1. dr Branka Nakomčić Smaragdakis, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandar Stanisavljević, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Zoltan Čorba, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
3
Miloš Pejanović
Prilog modularnom projektovanju merno-informacionog sistema 1. dr Dragan Pejić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Ranko Bojanić, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Platon Sovilj, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1  

 

 

Bojan Jelačić

 

 

Metodologija za bezbednu primenu računarstva u oblaku u nadzoru i upravljanju pametnim elektroenergetskim sistemima 1. dr Srđan Vukmirović, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Igor Tartalja, vanr. prof.,
ETF, Beograd, član,
3. dr Goran Sladić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Nemanja Nedić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Imre Lendak, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni doktorske disertacije:

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
  1 Rade Pavlović Kolor i dinamičko sjedinjavanje vizuelnih signala 1. dr Tatjana Lončar-Turukalo,
vanr. prof.,

FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Srđan Sladojević, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Veljko Papić, vanr. prof.,
ETF, Beograd, član,
5. dr Ivan Pokrajac, doc.,
Vojnotehnički Institut, Beograd, član,
6. dr Vladimir Petrović, red. prof., 
FTN, Novi Sad, mentor.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Milana Bojanić,

u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1612, od 15.10.2020. do 15.11.2020. godine.

2. Kristina Milić,

u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 1 (jedne) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, broj 01-2889/1,
od 13.11.2020. do 20.11.2020. godine.

Predlog kandidata Fakulteta tehničkih nauka sa DEET za nagradu „Dr Zoran Đinđić“

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže dr Luku Strezoskog, docenta, za kandidata Fakulteta tehničkih nauka za nagradu „Dr Zoran Đinđić“ za mladog naučnika i istraživača za 2020. godinu.

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže dr Milicu Petković, asistenta sa doktoratom, za kandidata Fakulteta tehničkih nauka za nagradu „Dr Zoran Đinđić“ za mladog naučnika i istraživača za 2020. godinu.

Predlog za imenovanje lica nadležnog za održavanje, odnosno upotrebu i rukovanje bespilotnom letelicom

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da se dr Milan Narandžić, docent, imenuje kao osoba nadležna za održavanje, odnosno upotrebu i rukovanje bespilotnom letelicom – dronom DJI Matrice 600 Pro, serijski broj M80DG48003768W.

Dopuna liste mentora na studijskim programima DAS

Katedra za električna merenja predlaže da se u listu mentora na DAS na Fakultetu tehničkih nauka, na studijskom programu Biomedicinsko inženjerstvo, uvrste sledeći nastavnici:
– dr Platon Sovilj, vanredni profesor;
– dr Dragan Pejić, vanredni profesor;
– dr Zoran Mitrović, redovni profesor;
– dr Sunčica Zdravković, redovni profesor;
– dr Marjan Urekar, docent.

Angažovanje saradnika sa Fakulteta tehničkih nauka u fondaciji „Centar za mlade talente“

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže angažovanje saradnika, u zvanju asistenta:
Zorana Babić,
Saša Tošić,
u fondaciji „Centar za mlade talente“, Novi Sad, školske 2020/2021. godine.  Predavanja bi bila do 31. maja 2021. godine. Predavanja su namenjena učenicima osnovnih i srednjih škola. Asistent Saša Tošić bi bio angažovan 3 časa nedeljno, a asistent Zorana Babić 1,5 časova nedeljno.