BILTEN DEET 361-2020

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 30.11.2020. godine, do 9 časova.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor dva kandidata u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 3 (tri) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Milan Sečujski, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, predsednik Komisije,
2. dr Vladimir Petrović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
3. dr Mirko Raković, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Mehatronika, robotika, automatizacija i integrisani sistemi, član Komisije.

Kandidati su Aleksandra Zec i Mia Vujović.

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 1 (jedne) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Dejan Vukobratović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, predsednik Komisije,
2. dr Živko Bojović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
3. dr Dragana Šarac, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Poštanski saobraćaj i komunikacije, član Komisije.

Kandidat je Nemanja Krajičinović.

Predlog Katedre za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo za imenovanje novog rukovodioca studijskog programa OAS Primenjeno softversko inženjerstvo i MAS Primenjeno softversko inženjerstvo, i pomoćnika rukovodioca studijskog programa OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije i MAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, u skladu sa novim predlogom Statuta Fakulteta tehničkih nauka

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo, na osnovu rezultata glasanja sa elektronske sednice Veća navedene Katedre, održane 23. novembra 2020. godine, predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji sledeće:

1. Predlog za imenovanje doc. dr Aleksandra Selakova za novog rukovodioca studijskog programa OAS Primenjeno softversko inženjerstvo i MAS Primenjeno softversko inženjerstvo;
2. Predlog za imenovanje prof. dr Predraga Vidovića za pomoćnika rukovodioca studijskog programa OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije i MAS Energetika, elektronika i telekomunikacije.

Obrazloženje

U skladu sa zahtevom uprave FTN i DEET da se rad Katedre za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo uskladi sa novim predlogom Statuta FTN, prihvaćenog na NNV FTN, dana 04.11.2020. godine, i na Savetu FTN, dana 13.11.2020. godine, na elektronskoj sednici NNV navedene Katedre, imajući u vidu da dosadašnji rukovodilac studijskog programa Primenjeno softversko inženjerstvo nije zaposlen na FTN sa punim radnim vremenom, kao i da se poslovi pomoćnika studijskog programa Energetika, elektronika i telekomunikacije predviđaju novim predlogom Statuta FTN, izneti su gore pomenuti predlozi.

Predlog Katedre za energetsku elektroniku i pretvarače za imenovanje pomoćnika rukovodioca studijskog programa OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, u skladu sa novim predlogom Statuta Fakulteta tehničkih nauka

Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji sledeće:

– predlog za imenovanje pomoćnika rukovodioca studijskog programa OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije:

1. prof. dr Marko Vekić

Predlozi Katedre za elektroniku za imenovanje pomoćnika rukovodioca studijskog programa OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, MAS Energetika, elektronika i telekomunikacije i OSS Elektrotehnika, u skladu sa novim predlogom Statuta Fakulteta tehničkih nauka

Katedra za elektroniku predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji sledeće:

– predlog za imenovanje pomoćnika rukovodioca studijskog programa OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije:

1. doc. dr Vuk Vranjković (za studijsku grupu Embeded sistemi i algoritmi)

2. prof. dr Vladimir Rajs (za studijsku grupu Primenjena elektronika)

3. doc. dr Milica Kisić (za studijsku grupu Mikro i nano elektronika)

– predlog za imenovanje pomoćnika rukovodioca studijskog programa MAS Energetika, elektronika i telekomunikacije:

1. doc. dr Vuk Vranjković (za studijsku grupu Embeded sistemi i algoritmi)

2. prof. dr Vladimir Rajs (za studijsku grupu Primenjena elektronika)

3. doc. dr Nataša Samardžić (za studijsku grupu Mikro i nano elektronika)

– predlog za imenovanje pomoćnika rukovodioca studijskog programa OSS Elektrotehnika:

1. doc. dr Kalman Babković

Predlog Katedre za telekomunikacije i obradu signala za imenovanje pomoćnika rukovodioca studijskog programa MAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, u skladu sa novim predlogom Statuta Fakulteta tehničkih nauka

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji sledeće:

– predlog za imenovanje pomoćnika rukovodioca studijskog programa MAS Energetika, elektronika i telekomunikacije:

1. doc. dr Dragana Bajović

Predlozi Katedre za električna merenja za imenovanje pomoćnika rukovodioca studijskog programa OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije i MAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, u skladu sa novim predlogom Statuta Fakulteta tehničkih nauka

Katedra za električna merenja predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji sledeće:

– predlog za imenovanje pomoćnika rukovodioca studijskog programa OAS Energetika, elektronika i telekomunikacije:

1. doc. dr Marjan Urekar

za studijsku grupu Merno-informacioni sistemi i studijsku grupu Merni sistemi.

– predlog za imenovanje pomoćnika rukovodioca studijskog programa MAS Energetika, elektronika i telekomunikacije:

1. doc. dr Marjan Urekar

za studijsku grupu Merno-informacioni sistemi.