BILTEN DEET 363-2020

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 14.12.2020. godine, do 9 časova.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije:

R. br. Student Naslov rada Komisija
  1 Miloš Radosavljević
Novi algoritam za kompresiju seizmičkih podataka velike amplitudske rezolucije 1. dr Dubravko Ćulibrk, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Jelena Nikolić, doc., 
Elektronski fakultet, Niš, član,

3. dr Tatjana Lončar-Turukalo,
vanr. prof., 

FTN, Novi Sad, član,
4. dr Zixiang Xiong, red. prof., 
Texas A&M University, College Station, USA, mentor,
5. dr Dejan Vukobratović,
red. prof., 

FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: docent ili vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Boris Dumnić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, predsednik Komisije,
2. dr Milan Bebić, vanr. prof., ETF, Beograd, uža naučna oblast: Energetski pretvarači i pogoni, član Komisije,
3. dr Dragan Milićević, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
4. dr Vlado Porobić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
5. dr Zoran Ivanović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije.

Kandidat je Zoltan Čorba.

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, i zasnivanje radnog odnosa sa 50% radnog vremena, na određeno vreme u trajanju od 1 (jedne) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Nemanja Nedić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, predsednik Komisije,
2. dr Darko Čapko, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Automatika i upravljanje sistemima, član Komisije,
3. dr Imre Lendak, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, član Komisije.

Kandidat je Jelena Sekulić.

Produženje Ugovora o radu      

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se produži Ugovor o radu na period od 3 (tri) godine za:

1. Zorana Babić, master inženjer elektrotehnike i računarstva,

u zvanju asistenta iz uže naučne oblasti Primenjeno softversko inženjerstvo, zaposlene na radnom mestu asistenta, sa punim radnim vremenom.

2. Željko Čavić, master inženjer elektrotehnike i računarstva,

u zvanju asistenta iz uže naučne oblasti Primenjeno softversko inženjerstvo, zaposlenog na radnom mestu asistenta, sa 10% radnog vremena.

3. Zoran Janković, master inženjer elektrotehnike i računarstva,

u zvanju asistenta iz uže naučne oblasti Primenjeno softversko inženjerstvo, zaposlenog na radnom mestu asistenta, sa 10% radnog vremena.

4. Jelena Marjanović, master inženjer elektrotehnike i računarstva,

u zvanju asistenta iz uže naučne oblasti Primenjeno softversko inženjerstvo, zaposlene na radnom mestu asistenta, sa 10% radnog vremena.

5. Zoran Pajić, master inženjer elektrotehnike i računarstva,

u zvanju asistenta iz uže naučne oblasti Primenjeno softversko inženjerstvo, zaposlenog na radnom mestu asistenta, sa 10% radnog vremena.

6. Saša Tošić, master inženjer elektrotehnike i računarstva,

u zvanju asistenta iz uže naučne oblasti Primenjeno softversko inženjerstvo, zaposlenog na radnom mestu asistenta, sa punim radnim vremenom.

7. Mihailo Vasiljević, master inženjer elektrotehnike i računarstva,

u zvanju asistenta iz uže naučne oblasti Primenjeno softversko inženjerstvo, zaposlenog na radnom mestu asistenta, sa punim radnim vremenom.

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se produži Ugovor o radu na period od 1 (jedne) godine za:

1. Tanja Radojčić, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva,

u zvanju saradnika u nastavi iz uže naučne oblasti Primenjeno softversko inženjerstvo, zaposlene na radnom mestu saradnika u nastavi, sa punim radnim vremenom.

2. Stefan Ruvčeski, dipl. inženjer elektrotehnike i računarstva,

u zvanju saradnika u nastavi iz uže naučne oblasti Primenjeno softversko inženjerstvo, zaposlenog na radnom mestu saradnika u nastavi, sa punim radnim vremenom.