BILTEN DEET 364-2020

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 21.12.2020. godine, do 9 časova.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student Naslov rada Komisija
  1 Đorđe Novaković Prilog određivanju merne nesigurnosti u slučaju korelisanih veličina 1. dr Platon Sovilj, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Dragan Denić, red. prof., 
Elektronski fakultet, Niš, član,

3. dr Tatjana Grbić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Slavica Medić, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Marjan Urekar, doc., 
FTN, Novi Sad, član.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za teorijsku elektrotehniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: docent ili vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Teorijska elektrotehnika, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Zlata Cvetković, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Teorijska elektrotehnika, predsednik Komisije,
2. dr Nikola Đurić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Teorijska elektrotehnika, član Komisije,
3. dr Tatjana Grbić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Teorijska i primenjena matematika, član Komisije,
4. dr Nenad Cvetković, vanr. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Teorijska elektrotehnika, član Komisije,
5. dr Staniša Dautović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Teorijska elektrotehnika, član Komisije.

Kandidat je Karolina Kasaš-Lažetić.

Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Darko Marčetić, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, predsednik Komisije,
2. dr Leposava Ristić, doc., ETF, Beograd, uža naučna oblast: Energetski pretvarači i pogoni, član Komisije,
3. dr Đura Oros, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
4. dr Dejan Jerkan, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije,
5. dr Dejan Reljić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, član Komisije.

Kandidat je Vladimir Popović. 

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 3 (tri) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Nemanja Nedić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, predsednik Komisije,
2. dr Darko Čapko, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Automatika i upravljanje sistemima, član Komisije,
3. dr Imre Lendak, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, član Komisije.

Kandidat je Stefan Ruvčeski.

Izbor u zvanje

Katedra za elektroniku predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: naučni saradnik, za užu naučnu oblast: Elektronika, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Goran Stojanović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Elektronika, predsednik Komisije,
2. dr Mirjana Damnjanović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Elektronika, član Komisije,
3. dr Vladimir Rajs, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Elektronika, član Komisije,
4. dr Milan Radovanović, naučni saradnik, FTN, Novi Sad, uža naučna oblast Elektronika, član Komisije,
5. dr Danijela Ranđelović, naučni savetnik, IHTM – Institut za mikroelektronske tehnologije, Beograd, uža naučna oblast Senzori i MEMS/NEMS komponente, član Komisije.

Kandidat je Mitar Simić.  

Predlog za imenovanje šefa Katedre za telekomunikacije i obradu signala

Veće Katedre za telekomunikacije i obradu signala predlaže da za šefa Katedre bude imenovan prof. dr Dejan Vukobratović.