BILTEN DEET 367-2021

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 18.01.2021. godine, do 9 časova.

Konkurs za izbor u zvanje 

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže da se pokrene postupak za izbor tri kandidata u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na određeno vreme u trajanju od 3 (tri) godine, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Dejan Vukobratović, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, predsednik Komisije,
2. dr Tatjana Lončar-Turukalo , vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Telekomunikacije i obrada signala, član Komisije,
3. dr Dušan Jakovetić, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Matematičko modeliranje, član Komisije.

Kandidati su: Vukan Ninković, Nina Maljković, Srđan Šobot.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Vladimir Rajs,

u zvanje: vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Elektronika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1615, od 01.12.2020. do 31.12.2020. godine.

2. Milan Lukić,

u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Elektronika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1615, od 01.12.2020. do 31.12.2020. godine.

3. Marko Obrenić,

u zvanje: asistent sa doktoratom, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 3 (tri) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, broj 01-3237/1,
od 24.12.2020. do 31.12.2020. godine.