BILTEN DEET 380-2021

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 19.04.2021. godine, do 9 časova.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student Naslov rada Komisija
  1 Tijana Nosek
Ekspresivni višejezični sintetizator govora 1. dr Tatjana Grbić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nikola Đurić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,

3. dr Tatjana Lončar-Turukalo,
vanr. prof., 

FTN, Novi Sad, član,
4. dr Nikša Jakovljević, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Jelena Nikolić, vanr. prof., 
Elektronski fakultet, Niš, član.

Angažovanje nastavnika sa Fakulteta tehničkih nauka na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji Zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje nastavnika:
prof. dr Dragana Bajić (plan fonda nastave),
na drugoj visokoškolskoj ustanovi: Univerzitet u Beogradu, školska 2020/2021. godina, II semestar.